Cerere loc de parcare Bucuresti, sector 2

DOMNULE  DIRECTOR  GENERAL

 

Subsemnatul……………………………………………………… domiciliat în Bucureşti, str. …………………………………, nr. …, Bl. ……, sc…, et. …,  ap. ……, Sector 2, tel. …………………..,  legitimat  cu  B.I./C.I.  seria………., nr. …………….., eliberat la data de ………………………… de  către……….., Vă rog  să binevoiţi a-mi aproba închirierea unui loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală, cu nr. auto ……………………………., în parcajul aferent imobilului în care locuiesc.

Anexez  în copie :                            Buletin de identitate/ Carte de identitate

Certificat de Înmatriculare auto

 

DATA                                                       SEMNĂTURA

……………………..                                           ………………..

 

Asociaţia de Locatari / Proprietari,  certifică prin prezenta că  domnul/doamna  …………………………………………………… locuieşte la adresa mai sus menţionată şi avizăm închirierea solicitată la poz. ……………… în parcarea aferentă blocului nostru.

 

Menţiuni (dacă este cazul)                ……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

 

ADMINISTRATOR / PREŞEDINTE (imobil)

NUME şi  PRENUME…………………………………..

SEMNĂTURA …………………………………..

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.