Regulament functionare parcari, sector 2

REGULAMENT
de organizare şi închiriere către cetăţeni a locurilor din parcările de reşedinţă

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

  1. Să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găseştela mai puţin de 30 m de respectiva parcare ;

Prin adresă de domiciliu se înţelege imobilul în care solicitantul are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere, de comodat, beneficiar de masă succesorală, …) .

2. Să înregistreze la A.D.P. Sector 2 o cerere, avizată prin semnătură şi ştampilă de către reprezentanţii împuterniciţi ai imobilului de domiciliu;

3. Să facă dovada, prin prezentarea în original a Cărţii de Identitate a Vehiculului sau a Certificatului de Înmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul funcţional a cărui masă să nu depăşească 3,5 t ;

Prezentarea unuia dintre aceste acte în original la momentul achitării taxei anuale este obligatorie .

Neprezentarea unuia dintre aceste acte în original atrage după sine imposibilitatea achitării taxei anuale pentru locul de parcare .

4. Să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziţionare a autovehiculului în sistem leasing,;

5. Să facă dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu;

În cazul în care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem leasing este necesar a fi prezentat şi documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice .

Condiţiile prezentate la punctele 4 şi 5 sunt obligatorii în situaţiile în care solicitantul, persoană fizică/juridică,  nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de parcare .

Cererea se înregistrează la A.D.P. Sector 2 şi se onorează într-un termen foarte scurt în cazul în care :

– sunt îndeplinite condiţiile enumerate la punctele 1-5 ;

– există locuri disponibile în respectiva parcare de reşedinţă ;

– solicitantul   achită   taxa   anuală   al    cărei    cuantum  este  stabilit anual   prin H.C.G.M.B. ;

În cazul în care nu există locuri disponibile, cererea rămâne în aşteptare .

La momentul la care un loc în respectiva parcare devine vacant, închirierea se realizează pe criteriul ordinii cronologice a înregistrării cererilor la A.D.P. sector 2 .

După parcurgerea procedurii şi achitarea taxei aferente solicitantul va primi Autorizaţia de Parcare vizată pentru anul în curs, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reşedinţă .

Închirierea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie – 31 decembrie) .

Reînnoirea (prelungirea) contractului  va putea  fi  efectuată în intervalul 1 ianuarie – 31 martie a anului respectiv .

Depăşirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil şi atribuirea sa solicitantului/solicitanţilor care au cereri în aşteptare .

Utilizatorul care, prin neachitarea taxei anuale până la data de 31 martie a anului în curs, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare poate depune o nouă cerere care va putea fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată .

În conformitate cu prevederile H.C.L.M.B. nr. 32/1994 se închiriază un singur loc pentru un apartament, indiferent de numărul de persoane/familii care îl locuiesc şi/sau de numărul de autoturisme posedate de către cetăţenii care coabitează în el .

Precizăm următoarele aspecte :

– obligaţia şi responsabilitatea de a reînnoi contractul anual  în  intervalul  calendaristic      1 ianuarie – 31 martie revine în exclusivitate solicitantului ;

– biroul Parcări nu are obligaţia de a atenţiona în scris beneficiarii locurilor de  parcare referitor la  necesitatea  reînnoirii  până  la  data  de 31 martie, a contractului anual ;

– după finalizarea din punct de vedere constructiv a unei parcări de reşedinţă, obţinerea avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Siguranţa Circulaţiei şi realizării trasajului, biroul Parcări închiriază locuri pe baza cererilor existente, înregistrate şi arhivate la instituţia noastră, cu respectarea criteriului ordinii cronologice a înregistrării cererilor la A.D.P. sector 2 ;

Dacă numărul de cereri înregistrate nu acoperă numărul de locuri existente, distribuirea acestora se va face în continuare în ordinea prezentării solicitanţilor, până la epuizarea disponibilităţilor, condiţionat de îndeplinirea către fiecare dintre ei a criteriilor enunţate la punctele 1-5 .

În situaţia în care numărul de cereri înregistrate depăşeşte substanţial numărul de locuri existente, biroul Parcări va notifica în scris asociaţiile de proprietari din fiecare imobil arondat respectivei parcări.

Documentul va informa asupra numărului de locuri repartizat respectivului imobil, asupra numărului de cereri înregistrate, existente la acea dată la instituţia noastră şi va solicita un material scris în care respectiva asociaţie, sub semnătura şi ştampila reprezentanţilor săi împuterniciţi, să nominalizeze din totalul solicitanţilor oficiali  locatarii desemnaţi a beneficia de prioritate în închirierea de locuri în parcarea de reşedinţă .

– biroul Parcări nu are obligaţia legală de a atenţiona în scris solicitanţii de locuri de  parcare referitor la  momentul începerii operaţiei propriu-zise de  închiriere ;

Cetăţenii vor solicita şi primi prompt acest gen de informaţii, verbal, în scris sau telefonic, la biroul Parcări din cadrul A.D.P. Sector 2 .

– începând cu data de 1 aprilie a anului în curs biroul Parcări are dreptul de a redistribui locul devenit vacant altui solicitant şi totodată obligaţia de a informa în scris fostul utilizator asupra faptului că nu mai are drept de folosinţă asupra respectivei locaţii iar Autorizaţia de Parcare a fost anulată ;

– în cazurile în care asociaţia de proprietari dintr-un imobil arondat unei parcări de reşedinţă ne informează în scris asupra faptului că un locatar nu mai îndeplineşte criteriile de atribuire a unui loc de parcare (autoturismul este înstrăinat sau devenit nefuncţional, locatarul este decedat sau nu mai locuieşte în bloc, …) biroul Parcări îl va notifica pe fostul utilizator atât asupra încetării dreptului de folosinţă cât şi asupra disponibilizării şi atribuirii locului respectiv unui alt solicitant.

DIRECTOR
Ing. Cristian LEMNARU

 

BIROU PARCĂRI
Ing. Valeriu MICU

One thought on “Regulament functionare parcari, sector 2”


  1. Buna! am achizitionat un aparat in sect 2, iar proprietarul are locul lui de parcare platit la adp 2. cum pot prelua locul lui de parcare? am vazut ca procedura difera de la sector la sector…ms anticipat

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.