Formalitatile necesare pt infiintarea societatilor comerciale

FORMALITATILE NECESARE SI CIRCUITUL DOCUMENTELOR PENTRU INFIINTAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

In cazul in care intreprinzatorul opteaza pentru infiintarea unei societati comerciale, se vor parcurge o serie de etape si anume:

ETAPA I. REGISTRUL COMERTULUI

Intreprinzatorul se va prezenta la Oficiul Registrului Comertului pentru tehnoredactarea actului constitutiv cu urmatoarele documente:

-caziere in original pentru asociati si administratori;

-actul de identitatea al asociatilor;

-dovada sediului social al societatii (acte de proprietate, contract de inchiriere);

-taxele aferente.

Asociatii/actionarii si administatorii vor da o declaratie pe propria raspundere pe formular tip, detinut de Registrul Comertului.
Se elibereaza dovada anterioritatii denumirii, necesara la autentificarea actului constitutiv.

ETAPA II. NOTARIAT

Asociatii/ actionarii societatii comerciale ce se constituie se vor prezenta la Notariat pentru autentificarea actului (in 6 exemplare), cu actul de identitate si taxa aferenta pentru autentificare.

ETAPA III. REGISTRUL COMERTULUI

Unul dintre asociati/actionari/administratori sau persoana imputernicita va depune actele la Registrul Comertului pentru inmatricularea societatii. Acestia vor prezenta urmatoarele documente:

-actul constitutiv autentificat (in 2 exemplare originale);

-dovada depunerii capitalului social (chitanta de varsamint) – copie;

-actele privind proprietatea aporturilor in natura (cand capitalul social este compus din numerar si aporturi in natura), iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate.

-avizele sau autoritatile, eliberate de institutiile cu atributii in acest sens, necesare autorizarii inmatricularii societatii, vor fi solicitate de Oficiul Registrului Comertului in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii iar aceste institutii vor elibera in aceste avize in termen de 15 zile din momentul solicitarii lor. Este cazul avizului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, avizul BNR pentru societatile bancare, avizul OSAAR pentru constituirea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si reasigurarilor, avizul de libera practica emis de Ministerul Sanatatii pentru personalul farmaceutic si pentru exercitarea profesiei de medic, autorizatia de functionare a unitatilor farmaceutice, emisa de Ministerul Sanatatii si altele similare.

Aceste avize pot fi solicitate si personal de asociatii institutiilor abilitate si depuse la Oficiul Registrului Comertului. In momentul prezentarii tuturor documentelor enumerate mai sus, se completeaza o cerere adresata judecatorului delegat.

Cererea va fi completata de unul din asociati/administratori sau imputernicitii acestora. In termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii, judecatorul delegat da o inchieiere prin care autorizeaza constituirea societatii comerciale si dispune inmatricularea acesteia in Registrul Comertului.

In termen de 24 de ore de la incheierea judecatorului delegat, asociatii (toti asociatii/actionarii societatii) daca solutia le este favorabila (daca a fost autorizata inmatricularea) vor da o declaratie de renuntare la recurs si din acel moment incheierea ramine definitiva.

Din momentul raminerii definitive a incheierii judecatorului delegat, in 24 de ore se face inmatricularea societatii in Registrul Comertului. Incheierea judecatorului delegat se transmite din oficiu la Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala partilor si Administratiei Financiare in raza careia se afla sediul societatii. Dupa inregistrarea inmatricularii in Registrul Comertului, administratorii vor depune specimenul de semnatura in Registrul Comertului si vor ridica certificatul de inmatriculare al societatii.

Autorizatie de functionare a societatilor comerciale care detin spatii comerciale concesionate sau inchiriate

 ——————————————————————————–

Baza legala :

– Legea nr. 3 / 1972 completata cu Legea nr. 27 / 1994

– Legea nr. 12 / 1990 completata cu Ordonanta Guvernului nr.55 / 1994

Cine poate solicita : orice persoana juridica care detine spatiu comercial pe raza municipiului Slobozia ; detinerea spatiului comercial poate fi justificata prin existenta contractului de închiriere sau a contractului de concesiune.

Etape de obtinere :

a) obtinerea acordului de principiu:

acte necesare :

cerere tip;

certificatul de înmatriculare al societatii comerciale (copie);

statutul societatii comerciale (copie) ;

actul de detinere al spatiului (copie) ;

schita de amplasament în zona (copie ;

acordul locatarilor legalizat la notariat pentru situatiile în care spatiul comercial se afla situat într-un imobil cu destinatia locuinta ( IMPORTANT: este necesar acordul favorabil al tuturor locatarilor blocului sau scarii dupa caz)

timbru fiscal;

unde se depun documentele : – primarie ;

valabilitatea acordului : 30 de zile de la data emiterii ;

b) obtinerea autorizatiei de functionare

acte necesare :

cerere tip;

acordul de principiu obtinut anterior ( în original ) ;

avizele solicitate de Consiliul local înscrise în acordul de principiu ;

contractul de servicii comunale pentru colectarea gunoiului (copie) ;

certificatul de urbanism sau autorizatia de constructie dupa caz ( copie ) ;

alte documente specificate în acordul de principiu ;

dovada platii taxei de autorizare stabilita prin hotarârea Consiliului local

unde se depun documentele : – primarie

Obligatii ale societatilor comerciale care au autorizatie de functionare :

Obtinerea vizei anuale : – în fiecare an între 1-31 ianuarie societatile comerciale au obligatia de a solicita viza anuala si documentele care se vor depune în acest sens vor fi :

cerere tip;

dovada platii taxei de viza stabilita prin Hotarârea Consiliului local;

toate documentele depuse la solicitarea vizei autorizatie se vor depune în original pentru a se dovedi valabilitatea acordului institutiilor de specialitate pentru perioada ianuarie an curent – ianuarie an urmator .

Societatile comerciale au obligatia de a desfasura activitatea comerciala în limita obiectului înscris în autorizatia de functionare .

În cazul modificarii: datelor de identificare a societatii ( denumire, adresa, statut obiect de activitate ) sau a denumirii si/sau obiectului de activitate a societatii comerciale, se va solicita o noua autorizatie de functionare .

 ——————————————————————————–

Autorizatie de functionare a societatilor comerciale care detin spatii comerciale in proprietate

——————————————————————————–

Baza legala :

– Legea nr. 3 / 1972 completata cu Legea nr. 27 / 1994

– Legea nr. 12 / 1990 completata cu Ordonanta Guvernului nr.55 / 1994

Cine poate solicita : orice persoana juridica care detine un spatiu comercial care poate fi justificata cu actul de proprietate .

Etape de obtinere:

a) obtinerea acordului de principiu:

acte necesare :

cerere tip

certificatul de înmatriculare al societatii comerciale (copie)

statutul societatii comerciale (copie) ;

actul de detinere al spatiului (copie) ;

schita de amplasament în zona (copie) ;

acordul locatarilor legalizat la notariat pentru situatiile în care spatiul comercial se afla situat într-un imobil cu destinatia locuinta (nota: este necesar acordul favorabil al tuturor locatarilor blocului sau scarii dupa caz)

timbru fiscal;

unde se depun documentele : primarie ;

valabilitatea acordului : 30 de zile de la data emiterii ;

b) obtinerea autorizatiei de functionare

acte necesare :

cerere tip;

acordul de principiu obtinut anterior ( în original ) ;

avizele solicitate de Consiliul local înscrise în acordul de principiu ;

contractul de servicii comunale pentru colectarea gunoiului (copie) ;

certificatul de urbanism sau autorizatia de constructie dupa caz ( copie ) ;

alte documente specificate în acordul de principiu ;

dovada platii taxei de autorizare stabilita prin hotarârea Consiliului local .

unde se depun documentele : primarie

Obligatii ale societatilor comerciale care au autorizatie de functionare :

Obtinerea vizei anuale : – în fiecare an între 1-31 ianuarie societatile comerciale au obligatia de a solicita viza anuala si documentele care se vor depune în acest sens vor fi :

cerere tip;

dovada platii taxei de viza stabilita prin Hotarârea Consiliului Local ;

toate documentele depuse la solicitarea vizei autorizatie se vor depune în original pentru a se dovedi valabilitatea acordului institutiilor de specialitate pentru perioada ianuarie an curent – ianuarie an urmator .

Societatile comerciale au obligatia de a desfasura activitatea comerciala în limita obiectului înscris în autorizatia de functionare .

În cazul modificarii : datelor de identificare a societatii ( denumire, adresa, statut obiect de activitate ) sau a denumirii si/sau obiectului de activitate a societatii comerciale,  se va solicita o noua autorizatie de functionare .

3.18.8.1.2. Acord Mediu


PROCEDURA DE AUTORIZARE

Autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si autorizatii de mediu in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Acordul de mediu este actul tehnico – juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investitii noi, modificarea celor existente si pentru activitati din domeniul transporturilor, energiei, constructiilor hidrotehnice (prevazute in Legea nr. 137/1995 a protectiei mediului)

Autorizatia de mediu este actul tehnico – juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitati existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.

Cererea de autorizatie de mediu este obligatorie la punerea in functiune a obiectivelor noi care au acord de mediu si, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru activitatile existente.

Acordul si/sau autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize necesare, potrivit legii.

Valabilitatea acordului si a autorizatiei de mediu este de maximum 5 ani.

Pentru obtinerea acordului de mediu sunt necesare urmatoarele:

 • cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

 • dovada ca a facut publica solicitarea si adresa de la administratia publica locala din zona respectiva din care sa rezulte daca au fost contestatii , propuneri si modul de rezolvare.

 • memoriu tehnic intocmit dupa anexa nr. 6 din Ordinul nr. 125/1996 al M.A.P.P.M.;

 • certificat de urbanism;

 • aviz I.S.C.L.P.U.A.T. in cazul in care se fac modificari in constructia existenta;

 • aviz I.P.S.M.P.;

 • aviz P.S.I.;

 • contract din partea furnizorului de apa sau avizul R.A. Apele Române;

 • acceptul proprietarului retelei de canalizare pentru evacuarea apelor uzate sau acceptul descarcarii in statia de epurare a apelor uzate vidanjabile ;

 • contract sau acord pentru depozitarea deseurilor nerecuperabile;

 • avizul Consiliului local pentru executarea obiectivului de investitii;

 • actul de proprietate al terenului sau al cladirii;

 • avizul O.C.O.T. in cazul când terenul este extravilan;

 • statutul societatii si certificatul de inmatriculare pentru societati comerciale;

 • dupa caz, avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Avizele enumerate mai sus se vor prezenta in copie.

Pentru obtinerea autorizatiei de mediu sunt necesare urmatoarele:

 • cerere pentru eliberarea autorizatiei de mediu;

 • fisa de prezentare si declaratie având continutul intocmit in conformitate cu Ordinul nr. 125/1996 al M.A.P.P.M.;

 • dovada platii taxei de autorizare;

 • dovada ca a facut publica solicitarea;

 • acte de societate (statut, certificat de inmatriculare, cod fiscal);

 • acte proprietate (autorizatie construire, act proprietate/teren, contract de inchiriere etc);

 • contracte utilitati (in functie de ce s-a declarat: apa, gunoi, canal etc )

 • autorizatii prealabile.


 ASOCIATII FAMILIALE


Baza legala : Decret lege 54 / 1990

Decretul lege 54 / 1990 – privind organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative (extras):

Dezvoltarea liberei initiative în sectoarele de activitate economico – sociala ce intereseaza nemijlocit populatia este de natura sa conduca la cresterea si diversificarea gamei de produse si servicii în conditiile pietei libere .

Asociatiile familiale se constituie între membrii unei familii cu gospodarie comuna.

Ele se pot constitui din initiativa unei persoane sau a mai multor persoane asociate în acest scop . Categoriile de activitati pentru care se pot constitui întreprinderi mici pe baza de libera initiativa se stabilesc de guvern . Mijloacele financiare necesare activitatii acestora se asigura din resurse proprii, precum si prin credite acordate de banci, pe baza de garantii asiguratorii .

Primariile pot închiria întreprinderilor mici suprafete disponibile în cladiri proprietate de stat, inclusiv terenul aferent, daca acestea nu detin suprafetele de constructii si terenul necesar sau daca nu îsi construiesc cladirile sau îsi amenajazeaza suprafetele construite si terenurile pe care le detin cu orice titlu . Preturile si tarifele pentru bunurile si serviciile întreprinderilor mici se stabilesc în mod liber . Autorizatia pentru constituirea asociatiilor familiale se emite de primariile localitatilor respective.

Etape de obtinere :

a) acord de principiu;
documente necesare :

 • cerere tip;

 • timbru fiscal;

 • atestarea capacitatii solicitantului de a desfasura activitatea pentru care cere autorizatie;

 • valabilitatea acordului : 30 de zile de la data emiterii (nota : acordul nu tine loc de autorizatie);

b) eliberarea autorizatiei :
documente necesare :

 • cerere tip;

 • acordul de principiu obtinut anterior (original) ;

 • avizele solicitate de consiliul local înscrise în acordul de principiu ;

 • dovada platii taxei de autorizare conform Hotarârii Consiliului local;

Obligatiile asociatiilor autorizate :

Obtinerea vizei anuale :

– anual între 1-31 ianuarie asociatiile autorizate au obligatia de a solicita viza anuala,

documentele care se vor depune în acest sens vor fi :

 • cerere tip;

 • dovada platii taxei de autorizare ;

 • dovada platii datoriilor fiscale aferente anului precedent .

Posesorii acestor autorizatii au obligatia :

 • de a exercita activitatea în limita obiectului înscris în autorizatie ;

 • de a solicita modificarea continutului autorizatiei în baza documentelor care le atesta (includerea sau excluderea unui membru al asociatiei, schimbarea adresei, locului de desfasurare a activitatii, obiectului de activitate ) ;

Anularea autorizatiei

Autorizatia se poate anula :

 • din initiativa detinatorului care trebuie sa depuna în acest caz o cerere si o adresa de la organul financiar teritorial ;

 • din initiativa emitentului sau a oricareia dintre institutiile în situatia retragerii sau neprelungirii avizului favorabil .


 ACTIVITATE INDEPENDENTI


Baza legala : Decret lege 54/1990

unde se depun documentele : primarie

Etape de obtinere

a) obtinerea acordului de principiu :

documente necesare :

 • cerere tip;

 • timbru fiscal;

 • atestarea capacitatii solicitantului de a desfasura activitatea pentru care cere autorizatia ;

 • dovada pregatirii.

b) eliberarea autorizatiei

– documente necesare :

 • cerere tip;

 • acordul de principiu obtinut anterior;

 • avizele solicitate de Consiliul Local înscrise în acordul de principiu;

 • dovada platii taxei de autorizare;

 • documentele se depun la registratura;

Obligatiile asociatiilor autorizate

Obtinerea vizei anuale :

– anual între 1 – 31 ianuarie asociatiile autorizate au obligatia de a solicita viza anuala,

documentele care se vor depune în acest sens vor fi :

 • cerere tip;

 • dovada platii taxei de autorizare;

 • dovada platii datoriilor fiscale aferente anului precedent .


3.18.8.4. Registrul Comertului

1. REZERVARE DENUMIRE FIRMA SI EMBLEMA

Pentru rezervare denumire firma nu sunt necesare acte.

Pentru rezervare emblema trebuie depusa emblema in 4 exemplare.

2. CONSTITUIREA SI MODIFICAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Pentru intocmirea actelor constitutive sunt necesare urmatoarele :

 • buletinele de identitate ale asociatilor

 • denumirea societatii

 • sediul social

 • obiectul de activitate

 • Pentru modificarea actelor constitutive sunt necesare :

  • copie buletin identitate asociat
  • copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului
  • copie dupa statut si dupa ultimul act modificator

4. INMATRICULAREA FIRMELOR (SOCIETATI COMERCIALE, PERSOANE FIZICE, ASOCIATII FAMILIALE)

 • primiri acte : 9-13 ( zilnic , luni – vineri )

 • eliberari acte : 13 – 15 (zilnic , luni – vineri )

Acte necesare pentru inmatriculare (valabile indiferent de tipul societatii) :

 • Copie Buletin Identitate

 • Dovada sediului firmei (acte proprietate , contract de inchiriere etc)

 • Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinerea conditiilor legale pentru comercianti persoane fizice, fondatori, administratori , imputerniciti , experti, cenzori, lichidatori

 • Procura autentica in cazul in care cererea se face prin imputernicit

La actele enumerate mai sus se adauga acte specifice :

a. Pentru persoane fizice si asociatii familiale

 • Autorizatia pentru exercitarea comertului ( de la primarie)

 • Actul de studii

 • Declaratie pe proprie raspundere privind averea si evaluarea acesteia de catre declarant

b. Pentru societati comerciale

 • Actul constitutiv in forma autentica

 • Dovada efectuarii varsamintelor capitalului social

 • Actele privind proprietatea asupra aportului in natura la capitalul social

 • Raportul de expertiza a bunurilor in natura

 • Chitanta taxa judiciara (100000 lei – de la Trezorerie)

 5. INSCRIERE DE MENTIUNI ( MODIFICARI ACTE CONSTITUTIVE)

 • primiri acte : 9-13 ( zilnic, luni – vineri )

 • eliberari acte : 13 – 15 (zilnic , luni – vineri )

ACTE NECESARE :

a. Pentru persoane fizice :

– Actul administrativ al primariei prin care se aduc modificari autorizatiei initiale

– Dovada sediului (daca este cazul)

b. Pentru societati comerciale :

– Actul aditional (autentic)

In functie de tipul de modificare solicitat :

– Dovada sediului nou (act proprietate , contract inchiriere etc)

– Dovada rezervarii denumirii noi

– Buletin identitate pentru asociatii noi

– Dovada depunerii capitalului social

– Acte de proprietate asupra aportului in natura la capitalul social

– Expertiza bunurilor in natura

– Dovada sediului pentru punctele de lucru

– Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru administratori, cenzori, lichidatori, imputerniciti ( noi )

6. FURNIZARE INFORMATII SI ELIBERARE CERTIFICATE CONSTATATOARE

PROGRAM CU PUBLICUL : 9-13 ( zilnic , luni – vineri )

Registrul Comertului este public. Informatiile si certificatele constatatoare se elibereaza contra cost.

Pentru furnizare informatii si eliberare certificate constatatoare nu sunt necesare alte acte.

Si acelasi lucru in format pdf (FORMALITATILE NECESARE SI CIRCUITUL DOCUMENTELOR PENTRU INFIINTAREA SOCIETATILOR COMERCIALE).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.