Lista IAS IFRS

În perioada 1973-2007, organismul internaţional de normalizare contabilă a elaborat şi pus în aplicare o serie de standarde. Între timp, unele au fost abrogate. Prezentăm în continuare tabelul standardelor în vigoare, la mijlocul anului 2007.

Numărul standardului

Denumirea standardului

Conţinutul standardului

IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare Principiile contabile fundamentale, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, posturile obligatorii şi noţiunea de imagine fidelă.
IAS 2 Stocurile Definirea prelucrării contabile aplicabile stocurilor în sistemul costului istoric: evaluare (primul intrat – primul ieşit, costul mediu ponderat şi valoarea netă de realizare) şi perimetrul costurilor admisibile.
IAS 7 Tabloul fluxurilor de trezorerie Analiza variaţiilor de trezorerie, clasificate în trei categorii: fluxuri de exploatare, fluxuri de investiţii, fluxuri de finanţare.
IAS 8 Politici contabile, schimbări de estimări contabile şi erori Definirea clasificării, a informaţiilor de furnizat şi a tratamentului contabil al anumitor elemente din contul de profit şi pierdere.
IAS 10 Evenimente ce survin după data închiderii exerciţiului Dispoziţiile relative la luarea în cont a elementelor posterioare închiderii: definiţii, termene şi condiţii de aplicare, cazuri particulare (dividende).
IAS 11 Contractele de construcţii Generalizarea, condiţiile de aplicare a politicii procentajului de avansare şi provizionarea pierderii probabile legate de contract.
IAS 12 Impozitul asupra rezultatului Definirea prelucrării contabile a impozitelor asupra rezultatului şi dispoziţiile detaliate referitoare la impozitele amânate.
IAS 16 Imobilizări corporale Principiile şi data contabilizării activelor, determinarea valorii lor contabile şi principiile relative la contabilizarea amortizărilor.
IAS 17 Contractele de locaţie Definirea, pentru locatar şi locator, a prelucrărilor contabile în numele contractelor de locaţie-finanţare şi de locaţie simplă.
IAS 18 Veniturile activităţilor ordinare Principiile de contabilizare a veniturilor activităţilor ordinare care provin din anumite tipuri de tranzacţii şi evenimente (principiul valorii juste, principiul conectării cheltuielilor la venituri, procentajul de avansare pentru servicii, schimbul de active etc.).
IAS 19 Avantajele salariaţilor Principiile de contabilizare şi de publicare a avantajelor salariaţilor: avantaje pe termen scurt şi lung, beneficii post-angajare, avantaje privind capitalurile proprii şi indemnizaţiile referitoare la încetarea contractului de muncă.
IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public Principiile de contabilizare şi de publicare a ajutoarelor publice directe sau indirecte (identificare clară, noţiunea de valoare justă, conectarea la imobilizarea subvenţionată etc.).
IAS 21 Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine Definirea prelucrării contabile a activităţilor în străinătate, tranzacţiile în monede străine şi conversia situaţiilor financiare ale unei entităţi străine.
IAS 23 Costurile îndatorării Definiţia prelucrării contabile a costurilor îndatorării: noţiunea de activ calificat,  modalităţile de încorporare a costurilor îndatorării în valoarea activelor calificate.
IAS 24 Informaţiile relative la părţile legate Informaţiile detaliate privind relaţiile şi tranzacţiile cu părţile legate (persoane juridice şi fizice), care exercită un control sau o influenţă notabilă asupra uneia dintre societăţile grupului sau asupra conducerii.
IAS 26 Contabilitatea şi raportarea financiară privind regimurile de pensionare Definirea principiilor de evaluare şi de informare referitoare la regimurile (fondurile) de pensionare, distingând regimurile cu cotizaţii definite şi cele cu prestaţii definite.
IAS 27 Situaţiile financiare consolidate şi individuale Principiile referitoare la prezentarea conturilor consolidate, definirea obligaţiei de consolidare şi noţiunea de control, convergenţa regulilor contabile în cadrul grupului, alte principii.
IAS 28 Investiţii în întreprinderile asociate Principiile de contabilizare a participaţiilor, precizările privind noţiunea de influenţă notabilă, metoda de punere în echivalenţă etc.
IAS 29 Informarea financiară în economiile hiperinflaţioniste Starea de hiperinflaţie, consideraţii generale privind retratarea situaţiilor financiare, retratarea elementelor monetare şi nemonetare, retratarea elementelor din contul de profit şi pierdere, problema poziţiei monetare etc.
IAS 31 Interese în asocierile în participaţie Principii şi politici de contabilizare la asociatul în participaţie, operaţii realizate sau activele sau participaţiile deţinute în cadrul unei asociaţii în participaţie.
IAS 32 Instrumente financiare: prezentare Regulile de prezentare (clasificarea datorii / capitaluri proprii, cheltuieli sau venituri / capitaluri proprii).
IAS 33 Rezultatul pe acţiune Principiile de determinare şi de reprezentare a rezultatului pe acţiune.
IAS 34 Informarea financiară intermediară Definirea conţinutului minimal al situaţiilor intermediare şi principii de contabilizare şi de evaluare de aplicat.
IAS 36 Deprecierea activelor Definiţii cheie (valoarea recuperabilă, valoarea justă diminuată cu cheltuielile de vânzare, valoarea de utilitate, unităţile generatoare de trezorerie), momentul efectuării testului de depreciere, contabilizarea deprecierii, cazul fondului comercial.
IAS 37 Provizioane, datorii eventuale şi active eventuale Definirea provizioanelor şi modalităţile de estimare, cazuri particulare analizate (dintre care, problema restructurărilor).
IAS 38 Imobilizări necorporale Definiţia şi prelucrarea contabilă a imobilizărilor necorporale, politici de recunoaştere şi de evaluare privind prelucrarea cheltuielilor de cercetare şi de dezvoltare etc.
IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare Principiile de recunoaştere şi de evaluare referitoare la activele şi datoriile financiare, definirea instrumentelor financiare derivate, contabilizarea operaţiilor de acoperire, problema valorii juste etc.
IAS 40 Imobile de plasament Alegerea între două metode de evaluare: valoarea justă sau costul amortizat, transferurile între diferite categorii de active etc.
IAS 41 Agricultura Evaluarea activelor biologice şi a produselor agricole (plante şi animale vii) la valoarea justă diminuată cu costurile de vânzare.
IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a standardelor IFRS Procedurile de urmat pentru publicarea situaţiilor financiare, conform standardelor IAS/IFRS, excepţii facultative şi excepţii obligatorii de la aplicarea retroactivă a standardelor IAS/IFRS.
IFRS 2 Plăţile în acţiuni Informaţiile de publicat pentru tranzacţiile bazate pe opţiuni sau acţiuni cu salariaţii sau alte categorii de terţi, metoda de evaluare.
IFRS 3 Grupările de întreprinderi Definirea tratamentului contabil referitor la achiziţia de întreprinderi, afectarea costului de achiziţie, problema valorii juste şi tratamentul fondului comercial.
IFRS 4 Contractele de asigurare Prezentarea informării relative la aceste contracte (datorii şi avantaje).
IFRS 5 Active necurente deţinute în scopul tranzacţionării şi abandonurile de activităţi Definirea unui activ destinat tranzacţionării şi a abandonului de activitate, evaluarea acestor elemente.
IFRS 6 Explorarea şi evaluarea resurselor minerale Contabilitatea plăţilor referitoare la explorarea şi evaluarea resurselor minerale, inclusiv recunoaşterea activelor în cauză.
IFRS 7 Instrumente financiare: informaţii de furnizat Informarea financiară legată de instrumentele financiare se referă, în principal,  la: (i) informarea despre semnificaţia instrumentelor financiare; şi (ii) informarea despre natura şi măsura riscurilor generate de instrumentele financiare.
IFRS 8 Segmente operaţionale Definirea segmentelor operaţionale, precizarea criteriilor de identificare a segmentelor raportabile şi a informaţiilor de furnizat referitoare la segmente.

 

One thought on “Lista IAS IFRS”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.