Model de contract de intermediere

Mai jos se poate vedea un model (draft) de contract de intermediere. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (Contract de intermediere).

CONTRACT DE INTERMEDIERE

          Incheiat azi ………………………. in localitatea ……………………….  intre urmatoarele

parti:

………………………., cu sediul in ………………………., ………………………. – Director General si

………………………. – Contabil Sef, numita in continuare COMISIONAR

pe de o parte

si

………………………., cu sediul in ………………………., reprezentata prin ………………………. – Director

General si ………………………. – Director Economic, numita in continuare COMITENT

pe de alta parte.

I. PREAMBUL

Avand in vedere interesul COMITENTULUI pentru promovarea produselor sale la export si cresterea volumului de export;

Avand in vedere experienta COMISIONARULUI in operatiunile de export, precum si relatiile sale cu parteneri externi traditionali;

Partile prin prezentul contract stabilesc urmatoarele conditii de cooperare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Stabilirea drepturilor si obligatiilor partilor in activitatile de prospectare, contractare si derulare a operatiunilor de export pentru marfurile COMITENTULUI.

2. Incheierea contractelor comerciale externe se face de catre COMISIONAR in nume propriu, dar pe seama COMITENTULUI si in limitele imputernicirii scrise date de acesta pentru fiecare contract in parte sau cu participarea directa la negocieri a reprezentantilor imputerniciti ai COMITENTULUI.

3. Prevederile contractelor comerciale de export incheiate de COMISIONAR in conditiile prevazute de la paragraful anterior, ca si anexele convenite in aceleasi conditii sunt opozabile COMITENTULUI.

III. OBLIGATIILE COMISIONARULUI

1. Sa actioneze pentru promovarea si contractarea produselor prevazute in OFERTA GENERALA DE EXPORT, si ofertele tehnico-economice transmise de COMITENT.

2. Sa prospecteze pietele externe, antrenand dupa caz COMITENTUL, pentru stabilirea posibilitatilor de comercializare a produselor COMITENTULUI.

3. La cererea expresa a COMITENTULUI, sa intocmeasca studii de piata pentru stabilirea conditiilor si posibilitatilor de comercializare a unor produse ale COMITENTULUI pe anumite piete externe.

4. Sa prezinte COMITENTULUI cererile de oferta primite de la clientii externi.

5. Sa intocmeasca si sa transmita clientilor externi ofertele tehnico-comerciale intocmite in baza ofertelor tehnico-economice ale COMITENTULUI.

6. Sa negocieze si sa incheie contracte externe in limitele si conditiile ofertelor COMITENTULUI, cu clauze privind preturile externe, modalitatile de plata, receptia marfurilor, calitatea acestora, garantia acordata, modul de raportare si solutionare a reclamatiilor, penalitati pentru nerespectarea termenului de livrare stabilit etc., stabilite de COMITENT.

7. Sa obtina licentele de export necesare.

8. Sa transmita COMITENTULUI traducerea in limba romana a contractelor comerciale externe si a anexelor aferente in termen de 5 zile de la semnarea acestora.

9. Daca este cazul, sa incheie contracte de transport extern, in conditii avantajoase.

10. Sa transmita COMITENTULUI, pe masura indeplinirii de catre partenerul extern a obligatiilor legate de asigurarea mijloacelor de plata si de asigurarea mijloacelor de transport extern a urmatoarelor:

– COMANDA FERMA, in baza careia COMITENTUL va executa si pregatimarfa pentru livrare la export;

– DISPOZITIA DE LIVRARE, pentru incarcarea de catre COMITENT a marfii pe mijlocul de transport extern si expedierea la extern.

11. Sa sprijine pe COMITENT in rezolvarea problemelor externe legate de executarea contractelor externe.

12. Sa reprezinte interesele COMITENTULUI in fata organelor jurisdictionale si arbitrale internationale, COMITENTUL fiind obligat sa acorde sprijinul necesar in problemele tehnice, de productie etc.

13. Sa intocmeasca formalitatile pentru vamuire si transport necesare livrarii marfurilor la extern, precum si pentru asigurarile externe in conformitate cu uzantele interne si internationale. In cazul in care expedierea la extern se face de la COMITENT, COMISIONARUL va transmite COMITENTULUI formalitatile pentru vamuire si transport extern odata cu DISPOZITIA DE LIVRARE.

14. Sa intocmeasca toate formalitatile necesare incasarii de la partenerii externi a sumelor rezultate din vanzari.

15. Sa transmita COMITENTULUI comunicarile clientilor externi legate de derularea contractelor externe, in termen de 5 zile de la primire.

16. Sa apere interesele COMITENTULUI prin obtinerea de conditii de pret, comerciale si juridice favorabile COMITENTULUI si in general sa sustina interesele COMITENTULUI ca si cum ar fi propriile sale interese.

17. Sa transmita COMITENTULUI reclamatiile externe in termen de 2 zile lucratoare de la primirea lor de la partenerii externi si sa urmareasca rezolvarea acestora potrivit prevederilor contractuale externe.

18. Sa faca modificari ale cauzelor contractuale externe referitoare la preturi, calitate, receptie, garantie, reclamatii numai cu acordul scris al COMITENTULUI.

19. Dupa incasarea de la partenerii externi a valorii marfurilor exportate sa intocmeasca formele pentru decontare la COMITENT a contravalorii marfurilor exportate conform actelor normative in vigoare. Sa achite COMITENTULUI contravaloarea marfurilor exportate dupa retinerea comisionului, a comisioanelor bancare, a eventualelor cheltuieli efectuate de COMISIONAR in numele COMITENTULUI pentru pregatirea/incarcarea pe mijlocul de transport si transportul intern al marfurilor de la locul de incarcare pana la frontiera romana, precum si a celorlalte cheltuieli in legatura cu realizarea exportului respectiv.

20. Sa intocmeasca formele pentru trimiterea produselor COMITENTULUI la testari, la targuri si expozitii internationale, precum si pentru vanzarea acestora pe piata respectiva sau returnarea in tara. Cheltuielile pentru rezervarea de spatii de expunere la targuri si expozitii vor fi suportate de COMITENT.

21. In cazul nerealizarii contractului extern din motive neimputabile COMITENTULUI, COMISIONARUL va sprijini COMITENTUL pentru asigurarea desfacerii pe piata externa sau interna a produselor ce au facut obiectul comenzilor ferme date de COMISIONAR in cadrul contractului respectiv.

22. COMISIONARUL raspunde pentru culpa proprie.

III. OBLIGATIILE COMITENTULUI

1. COMITENTUL va asigura cresterea permanenta si diversificarea productiei pentru export pusa la dispozitia COMISIONARULUI si va asigura realizarea de produse competitive la un inalt nivel tehnic, adaptarea operativa a productiei la cerintele pietii externe.

2. Sa intocmeasca si sa transmita COMISIONARULUI cu 30 de zile inainte de inceperea anului sau la semnarea prezentului contract, OFERTA GENERALA DE EXPORT formata din:

– PROGRAMUL ANUAL DE EXPORT continand denumirea si codul produselor, cantitatile disponibile pentru export si esalonarea pe trimestre, pretul intern de export in lei si valuta convertita (in conditiile de livrare franco frontiera romana, ambalat si incarcat in mijlocul de transport,  comision COMISIONAR inclus ) etc.;

– INFORMATII privind termenele de livrare (de la data comenzii ferme a COMISIONARULUI), controlul calitatii, conditiile de garantie (inclusiv modul de solutionare: inlocuirea gratuita a produselor defecte/plata contravaloare), modalitati de ambalare (variante posibile, dimensiuni, greutate, acces la cale ferata etc.), receptia produselor la sosirea acestora la partenerul extern, conditii pentru acceptarea reclamatiilor externe, service-ul si asistenta tehnica (daca este cazul) etc.;

– prospecte, brosuri, desene etc. (in limba romana si/sau o limba de circulatie internationala pentru prezentarea produselor.

3. Sa analizeze cererile de oferta externe primite de la COMISIONAR pentru produsele si/sau cantitatile necuprinse in OFERTA GENERALA DE EXPORT si sa transmita acestuia ofertele tehnico-economice in termen de 5 zile. Aceste oferte tehnico-economice trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru OFERTA GENERALA DE EXPORT.

4. Sa participe impreuna cu COMISIONARUL la prospectarea pietelor externe prin specialistii sai si sa ia masurile necesare de adaptare a produselor la cerintele pietii, adica in conditiile de calitate, pret si timp de livrare compatibile cu cele de pe piata respectiva.

5. Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI, ori de cate ori este necesar, delegati sau imputerniciti pentru tratativele cu partenerii externi in vederea semnarii contractelor externe.

6. Sa confirme COMISIONARULUI comenzile ferme in 2 zile de la primirea acestora.

7. Sa execute intocmai prevederile contractelor externe, comenzilor ferme si dispozitiile de livrare.

8. Sa comunice COMISIONARULUI punctul de vedere asupra reclamatiilor partenerilor externi in termen de 5 zile de la primirea acestora.

9. Sa rezolve impreuna cu COMISIONARUL toate problemele si reclamatiile izvorate din realizarea contractelor externe, in termenele si conditiile prevazute in acestea. Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI toate actele si documentele necesare solutionarii de catre organele jurisdictionale si arbitrale competente a litigiilor ce eventual se vor ivi in derularea contractelor externe.

10. Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI in termen de 48 de ore de la livrarea marfii, documentele de livrare si facturare stabilite prin contractele externe pentru incasarea de la partenerii externi a contravalorii marfurilor livrate (document de transport, certificate de calitate etc.).

11. Sa asigure transportul pe parcursul intern si sa suporte toate cheltuielile interne in lei pentru punerea la dispozitie a marfii in conditii franco frontiera romana, ambalat, protejat si incarcat pe mijlocul de transport.

12. Sa asigure transpotul pe parcursul extern si sa suporte toate cheltuielile externe pentru punerea la dispozitie a marfii in conditii franco frontiera romana, potrivit facturilor externe, a marfurilor exportate. Acest comision va fi retinut de COMISIONAR in momentul platii catre COMITENT a contravalorii marfurilor incasate de la partenerul extern (conform paragrafului III, 18. de mai sus).

13. Cota de comision stabilita la paragraful IV, se poate modifica la cererea COMISIONARULUI si cu acordul COMITENTULUI, dar nu mai mult de o data pe an.

14. Sa asigure pe cheltuiala sa asistenta tehnica, service-ul si, daca este cazul, inlocuirea produselor exportate gasite neconforme in perioada de garantie in conditiile prevazute la contractele externe.

15. Daca este prevazut in contractul extern, sa trimita in strainatate specialisti cunoscatori ai unei limbi de circulatie internationala pentru asigurarea asistentei tehnice, service-ul si/sau inlocuirii produselor defecte. COMITENTUL coordoneaza si raspunde de activitatea acestor specialisti.

16. Sa comunice COMISIONARULUI imposibilitatea executarii obligatiilor contractuale datorate unor cauze de forta majora in termen de 5 zile de la aparitia acestor cauze si sa transmita actele doveditoare in termen de 10 zile de la aceeasi data.

COMISIONARUL va elabora documentatia de notificare a partenerului extern conform prevederilor din contractul extern.

17. Sa comunice COMISIONARULUI in termen util data exacta la care COMISIONARUL trebuie sa asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru livrarile maritime, fluviale si in camion. Pentru celelalte modalitati de livrare, COMITENTUL trebuie sa asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru incadrarea in termenul de livrare contractual.

18. Sa suporte comisioanele si spezele bancare legate de incasarea de la extern si plata catre COMITENT a contravalorii marfurilor exportate, iar daca este cazul, cele legate de marfurile comandate COMITENTULUI si nelivrate la export din vina COMITENTULUI.

19. Sa anunte partenerul extern prin intermediul COMISIONARULUI, inainte de eventualele modificari constructive ale unor repere si sa transmita buletinele de modificari.

V. ALTE PREVEDERI

1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor formand obiectul contractelor externe ca si riscurile privind aceste bunuri trec de la COMITENT direct la partenerul extern, la data si in conditiile si modalitatile prevazute in contractele externe.

2. Corespondenta cu partenerul extern se va purta de catre COMISIONAR.

3. COMITENTUL acorda COMISIONARULUI dreptul exclusiv pentru exportul produselor sale catre partenerii externi prezentati de COMISIONAR.

4. Pentru fiecare propunere concreta a COMISIONARULUI pentru exportul produselor COMITENTULUI pe o piata, COMITENTUL va informa COMISIONARUL asupra eventualelor sale exporturi sau negocieri directe sau prin intermediul unor terti in vederea elaborarii unei politici comerciale comune in interesul reciproc al partilor pe piata respectiva.

5. Alte conditii specifice nestipulate in prezentul contract vor fi mentionate in contractele externe sau/si comenzile ferme transmise de COMISIONAR.

6. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pana la …………………, dupa care valabilitatea lui se prelungeste automat pe perioade de cate un an prin tacita reconductie, daca nici una din parti nu-l denunta cu cel putin 90 de zile inainte de inceperea urmatoarei perioade de un an.

7. Prezentul contract este valabil pe toata durata derularii contractelor externe incheiate in timpul de valabilitate a acestui contract.

8. Clauzele contractului pot fi modificate numai pe baza acordului comun scris al partilor.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, fiecare fiind considerat original, cate unul pentru fiecare parte, pentru a fi semnat de reprezentantii autorizati ai partilor.

PENTRU COMISIONAR                                                 PENTRU COMITENT

…………………………………….                                                   …………………………………

DIRECTOR GENERAL,                                                  DIRECTOR GENERAL,

…………………………………….                                                   …………………………………

CONTABIL SEF ,                                                              DIRECTOR ECONOMIC,

…………………………………….                                                   ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acest contract are la baza dispozitiile art. 405-412 din Codul comercial roman.

One thought on “Model de contract de intermediere”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.