Model de contact de consultanta si confidentialitate

Mai jos se afla un draft (model) de contract de consultanta si confidentialitate. Il puteti downloada in format ,doc (Microsoft Word) de aici (contract de consultanta).

CONTRACT DE CONSULTANTA

NR ………../…………/……………..

 

I.PARTILE CONTRACTANTE

1.1……………………………………………,cu sediul in …………………………,str.……………………………………… nr ………,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul ……………,

cod fiscal ………………………,avand contul nr………………………………,deschis la ……………,reprezentata de …………………………………….,cu functia de ……………………,in calitate de consultant,pe de o parte,

si

………………, cu sediul social in …………………., str……………., nr ………., cod fiscal R ……………., avand contul nr  ……………………, deschis la ……………………………… , reprezentat de …………………………………,cu functia de ………………………………………….,in calitate de beneficiar/client,pe de alta parte

 

 

au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Obiectul contractului consta in acordarea de catre consultant in favoarea beneficiarului/clientului de servicii de consultanta in domeniul promovarii produselor firmei.

 

 III.DURATA CONTRACTULUI

3.1.Prezentul contract se incheie pe o durata de …… luni, incepand de la data de ………………..

IV.PRETUL CONTRACTULUI

4.1.Pretul serviciilor prestate si al lucrarilor efectuate este de ………………………….

( taxe incluse).Plata pretului se va efectua in termen de 5 zile de la data eliberarii facturii fiscale,in lei,la cursul BNR din ziua facturarii.

V.STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

5.1.In asigurarea serviciilor pe care le presteaza si a lucrarilor pe care le efectueaza, consultantul este persoana juridica independenta, care are statutul de angajat al clientului.

5.2.Consultantului ii revine plata tuturor impozitelor si taxelor legale.

5.3.In ceea ce priveste serviciile prestate sau lucrarea efectuata, consultantul  se obliga sa nu angajeze sau sa efectueze nici o activitate in detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.

VI.INCETAREA CONTRACTULUI

6.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti,in cazul in care una dintre parti:

-nu isi exercita una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct 2.1 din prezentul contract;

-este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

-cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

-isi incalca vreuna dintre obligatiile sale,dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

6.2.Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele .

6.3.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

VII.FORTA MAJORA

7.1.Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator-total sau partial-a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definite de lege.

7.2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de

5 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3.Daca in termen de 10 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa pretinda daune-interese.

VIII.CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexa.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe acesta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu  inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi 15.05.2002, data semnarii lui.

…………………………………….                   …………………………………

………………………………                            …………………………..

…………………………………….                         …………………………..

 

ANGAJAMENT

 

 

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………………………………….. si  ………………………… …………….. si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr ………………………………………….

 

I. OBIECT

 1. Informatiile pe care le obtine …………………………………………. ca efect al executarii contractului sus mentionat sunt strict confidentiale.
 2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

a)      situatia financiara;

b)      licentele sau brevetele de inventii;

c)      alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a  …………………………..

 

II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR

 1. ………………………………………… poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
 2. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care …………………………………………. aproba in scris aceasta posibilitate.
 3. …………………………………………… va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus mentionat, fiind tinuta  sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI

 1. Durata prezentului angajament este de 2 ani, in afara de cazul in care una

dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

 1. Notificarea prevazuta la pct. 6 trebuie facuta cu 30 de zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI

 1. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri egale cu prejudiciile dovedite, respectiv cauzate.
 2. Exonereaza de raspunderi urmatoarele situatii:

a)      daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ……………………………………………………………informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;

dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul in scris pentru aceasta;

b)      informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

c)      ………………………………………. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI

 1. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
 2. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele care decurg din aceasta.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ………………………………..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.