Model de contract de distributie exclusiva

Mai jos se poate vedea un model (draft) de contract de distributie exclusiva. Il puteti downloada de aici (CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA).

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA

Nr……………….Data………….

 

I.PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1  S.C. …………………………cu sediul social in …………………..inregistrata la ………………avand cont deschis nr…………….la banca……………existand si functionand comform legislatiei ITALIEI, reprezentata de……………………cu functia de………………………….., cetatean ………………………, posesor al pasaportului ……………., in calitate de VANZATOR,

1.2  S.C. ………………………..cu sediul social in ………………. inregistrata la………………avand cont deschis nr…………….la banca……………existand si functionand comform legislatiei ROMANIEI, reprezentata de……………………cu functia de………………………….., cetatean ………………………, posesor al pasaportului ……………., in calitate de DISTRIBUITOR,

au convenit sa incheie prezentul contract de distributie exclusiva, in urmatoarele conditii :

 II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 2.1. Vanzatorul se obliga sa produca si sa desfaca produsele prevazute in ANEXA nr..1 la prezentul contract, acordand distribuitorului exclusivitatea desfacerii produselor pentru care Distribuitorul obtine de la autoritatile romane autorizatia de utilizare pe teritoriul ROMANIEI.

2.2. Distribuitorul se obliga sa desfaca produsele prevazute in ANEXA 1, pentru aceasta fiind necesar sa depuna toate eforturile si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu aceste produse. Distribuitorul va cauta sa autorizeze pentru utilizare in Romania pe cheltuiala sa si a altor produse din gama de fabricatie a Vanzatorului. Aceste produse se vor mentiona in Anexe care vor deveni parte la prezentul contract. Pentru respectivele produse Distribuitorul va  primi exclusivitate pentru teritoriul Romaniei pe perioada valabilitatii prezentului contract.

2.3. Vanzatorul se obliga, ca pentru produsele nominalizate in ANEXA 1, sa nu numeasca pe toata durata contractului, un alt Distribuitor.De asemenea,Vanzatorul va comunica Distribuitorului orice cerere de oferta sau comanda provenita de la terti aflati in teritoriu. In mod reciproc,  si Distribuitorul se obliga sa comunice Vanzatorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la terti aflati in teritoriu.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Contractul se incheie pe o durata de un an incepand cu data de 30 octombrie 2004.

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea contractului, prin incheierea unui act aditional, scris si semnat de ambele parti contractante.

IV. PRETUL CONTRACTULUI, CANTITATI MINIME, TRANSPORTUL PRODUSELOR

4.1. Preturile produselor sunt cele inscrise  in ANEXA nr. 1 la prezentul contract si sunt preturi franco frontiera.Cheltuielile efectuate pe teritoriul Romaniei ( TVA, taxe si comisioane vamale, cheltuielile de distributie, etc) vor fi suportate de Distribuitor.

4.2. Preturile pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor.Oricare dintre partile contractante care solicita modificarea pretului, se obliga sa notifice in prealabil cealalta parte contractanta cu acordarea unui preaviz de 30 zile.

4.3  Transportul produselor se va efectua terestru. Obligatia asigurarii mijloacelor de transport revine Vanzatorului . Acesta va comunica prin fax toate datele legate de transport ( pret, data plecarii de la vanzator, locul si data sosirii la destinatie, greutatea (kg.) , volumul (m3) , etc ) . In situatia in care Distribuitorul are o oferta  de transpot mai convenabila decat cea propusa de Vanzator, contractantii pot hotara prin acord scris ( transmis prin fax) varianta de transpot aleasa. In situatia in care un client al Distribuitoruli face o comanda care acopera cantitatea minimala convenita pentru un transport , Vanzatorul va accepta ca destinatia transportului pe teritoriul Romaniei sa fie destinatia clientului .

4.4. Cantitatea minima convenita pentru primul  an este de 3000 seturi. Cantitatea minima pentru un transport este de 1000 seturi.

4.5. In cazul in care produsele nu se vand, dupa ce partile au convenit micsorarea  cantitatii minimale, Vanzatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract cu conditia notificarii prealabile a Distribuitorului si acordarea unui preaviz de minimum 30 zile.

V. MODALITATI DE PLATA

5.1. Distribuitorul se obliga sa achite Vanzatorului pretul produselor cumparate , astfel :

–          Datele platii : incepand cu luna a doua dupa receptia produselor la depozitul Distribuitorului, in functie de cantitatea vanduta si incasata, dar nu mai mult de sase luni de la receptia produselor la depozitul Distribuitorului.

–          Modalitate de plata : transfer bancar in euro din contul Distribuitorului in contul Vanzatorului.

VI. OBLIGATIILE  DISTRIBUITORULUI

6.1. Sa cumpere produsele de la Vanzator si sa le desfaca prin revanzare in nume si in cont propriu

6.2. Sa nu actioneze in numele Vanzatorului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia.

6.3. Sa transmita Vanzatorului in mod concret, lunar pana pe 30 ale fiecarei luni , graficul de comenzi pe care le are de la clientii sai, graficul care sa cuprinda volumul vanzarilor, graficul care sa cuprinda volumul incasarilor de la clientii sai, stocul de produse, necesarul de aprovizionare.

6.4. Sa asigure clientilor sai service gratuit pentru produsele cumparate

6.5. Sa plateasca Vanzatorului contravaloarea produselor cumparate asa cum s-a obligat la 5.1.

6.6. Sa nu desfaca produse identice  similare cu cele care fac obiectul prezentului contract , cu exceptia situatiei in care a primit autorizarea  scrisa a Vanzatorului.

VII. OBLIGATIILE VANZATORULUI

7.1. Sa puna la dispozitia Distribuitorului, in mod gratuit, cataloage, prospecte, monstre si alte materiale publicitare in scopul promovarii produselor.

7.2. Sa restituie Distribuitorului cheltuielile ocazionate de service-ul asigurat pentru produsele care fac obiectul prezentului contract.

7.3. Sa livreze produsele comandate de Distribuitor in cantitatile, calitatea si la termenele pe care acesta le-a solicitat prin inscrisuri.

7.4. Sa remite Distribuitorului documentatia de desfacere a produselor

7.5. Sa asigure la prima livrare de produse personal in vederea instruiri a doi clienti ai Distribuitorului privitor la utilizarea produselor.

7.6. Sa transporte si sa expedieze produsele in conformitate cu regula prevazuta la 4.3 si 4.4.

7.7. Sa garanteze produsele vandute, termenele de garantie fiind cele prevazute in Anexa 1 la contract.

VIII. DREPTURILE DOBANDITE DE DISTRIBUITOR PE DURATA CONTRACTULUI

8.1. Marcile sunt si raman proprietatea exclsiva a Vanzatorului

8.2. Dreptul de folosinta a marcilor produselor prevazute in Anexa 1 inceteaza imediat ce inceteza prezentul contract

8.3. Distribuitorul va folosi marcile produselor prevazute in contrat pentru autorizarea de  utilizare in Romania, publicitate, reclama, expopzitii privitoare la aceste produse.

8.4. Distribuitorul nu primeste nici un drept de proprietate industriala.

8.5. In cazul violarii in teritoriu a drepturilor de proprietate industriala apartinand unor terte persoane si datorate desfacerii produselor de catre distribuitor, raspunderea incumba vanzatorului care va proceda la despagubirea distribuitorului pentru pierderile suferite.

IX. RECLAMATII

9.1. Distribuitorul are dreptul sa reclame Vanzatorului daca,  dupa preluarea produselor, constata abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului, determinate de vicii ascunsesau alte cauze determinate de neglijenta Vanzatorului.

9.2 Reclamatia va fi facuta in scris in termen de 10 zile de la constatare

9.3. Produsele reclamate vor fi pastrate in depozitul Distribuitorului pe o perioada de 90 de zile sau pana la stabilirea modului de stingere a acesteia , decizie luata in scris si semnata de ambele parti.

X. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI DE VALIDITATE

10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca  urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

10.2. Rezilierea totala sau partiala a contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

10.3 Rezilierea  contractului nu este de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

XI. FORTA MAJORA

11.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde  de neexecutatrea la termen  sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial- a oricarei clauze a contractului, daca neexecutarea obligatiei respective este cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

11.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in tremen de 48 ore de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile pentru limitarea consecintelor lui.

11.3. Daca in termen de 10 zile de la producerea evenimentului, acesta nu inceteaza, partrile au dreptul sa notifice incetarea prezentului contractfara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.Partile au obligatia de a-si onora toate obligatiile inregistrate pana la invocarea fortei majore.

XII. CORESPONDENTA SI NOTIFICARILE INTRE PARTI

12.1. Corespondete efectuata prin posta si/sau fax se considere parte a acestui contract si va fi considerata ca primita in prima zi lucratoare dupa data oficiului postal primitor sau dupa data transmiterii faxului

12.2. Notificarile au acelasi regim de inregistrare ca si corespondenta.

12.3. Notificarile verbale nu se iau in consideratie.

XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea, executarea, ori incetarea prezentului contract sa fie solutionate pe cale amiabila .

13.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu est posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, comform regulamentului sau.

XIV. REZILIEREA CONTRACTULUI, MODIFICARI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral, in cazul in care una dintre parti :

a)      este declarata in stare de incapacitate sau a fost declarata procedura de faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract

b)      cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acceptul celeilalte parti

c)      isi incalca vreuna dintre obligatii, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea contractului.

14.2. Rezilierea contractului se poate face prin acordul partilor.

14.3. Partea care invoca o cauza de reziliere a contractului o va notifica celeilalta parti , cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea contractului ar urma  sa produca efecte.

14.4. Modificari  ale clauzelor prezentului contract se pot face prin acte aditionale semnate de ambele parti.

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana intr-un numar de trei exemplare , astazi …………., data semnarii lui.

     VANZATOR                                                                                  DISTRIBUITOR

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.