Model de contract de confidentialitate

Mai jos se afla un model (draft) de contract de confidentialitate. In puteti downloada de aici (contract de confidentialitate) in format .doc (Microsoft Word).

SIGLA SI ANTETUL FIRMEI

CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE

PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala ……………… inmatriculata la nr. ……….. in Registrul

comertului, cu sediul in ……………… cod postal …………… telefon …………. fax

…………. avand contui ………………. deschis la ………………. reprezentata de

……………. in calitate de ANGAJATOR

si

DI./D-na ………………… domiciliat in ……………… str. …………. nr. ……

identificat cu actui de identitate seria …… nr. …….. avand functia de

……………….. in calitate de ANGAJAT

a intervenit prezentui angajament pentru pastrarea confidentialitatii
datelor. informatiilor si documentele, fiind conex contractLilui individual de
munca incheiat intre parti §i inregistrat sub nr. ……………….. din data

OBIECTUL CONTRACTULUI

Informatiile pe care le obtine ANGAJATUL ca efect al executarii
contractului de munca sus-mentionat sunt strict confidentiale.
Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

– structura firmei, cifra de afaceri, numarul de personal;

– parteneri de afaceri si furnizori;

– documentatia tehnica de fabricatie, instalare si service

– preturile de productie si regiile

– salariile individuale

–  situatia financiara;

– proiectele de afaceri, de dezvoltare si cercetare;

– produsele nelivrate pietei;

– procesele de fabricatie;

–  licentele si brevetele de inventie;

– alte documente care reprezinta pozitia pe piata a ANAGAJATORULUI,
alte date si informatii vehiculate in cadrul firmei care, intr-un fel sau altui, ar
aduce prejudicn firmei sau partenerilor de afaceri;

De asemenea sunt confidentiale documentele care s-au pus sau se vor pune
la dispozitia ANGAJATULui.

DURATA ANGAJAMENTULUI

Durata prezentului angaj ament este de …………………….

In cazul rezilierii contractului individual de munca cu care este conex
prezentui angaj ament, acesta inceteaza de drept.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Partea care incaica prevederile prezentului angajament este obligata sa
plateasca celeilalte parti contractante despagubiri.

Urmatoarele situatiile exonereaza de raspundere partea care Ie invoca:

– informatiile erau cunoscute inainte de a fi obtinute de la
ANAGAJATOR^

– informatia provine dintr-o sursa neconfidentiala;

– dezvaluirea informatie s-a facut dupa primirea acordului scris pentru
aceasta;

– informatia era de data publica la data dezvaluirii ei:

– ANGAJATUL a fost obligat in mod legal sa dezvaluie informatia.
Prezentui angajament a fost incheiat azi …………. in doua exemplare, cate

unul pentru fiecare parte contractanta.

ANGAJAT/COLABORATOR

ANGAJATOR,
DIRECTOR

Sef Resurse Umane

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.