Model de contract de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

Mai jos se afla un model (draft) de contract de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice. Il puteti downloda in format .doc – Microsoft Word de aici (Contract furniz. disp. med nou).

Anexa nr.35

 

CONTRACT

de furnizare de dispozitive medicale destinate

recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

Casa de asigurări de sănătate ………………………………………………,cu sediul în municipiul/oraşul………………………………,str…………………………….…… nr………,judeţul/sectorul………………….,telefon/fax………..….,reprezentată prin preşedinte – director general………………………………………………….………,

şi furnizorul de dispozitive medicale……………………………………………..….,

prin reprezentantul legal………………………………………………….,cu Certificatul  de înregistrare *)  seria………….….. codul unic de înregistrare nr……………….., având sediul social în localitatea…………………………………,

str…………………….………nr……………, telefon…………,fax:…………..contul nr……………….deschis la Trezoreria statului sau contul nr…………….. deschis la Banca …………………….., Certificat de acreditare nr…………/data…………,autorizaţia/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Certificatul de înregistrare a reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul…………..………………………………………………………………

_____________________________________________________________

 

*) Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, înregistrarea în Registrul unic al Ministerului Sănătăţii inclusiv codul fiscal şi autorizaţia sanitară de funcţionare;

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art.1.- Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice,  conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. /2003, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

 

 

 

III. DISPOZITIVE MEDICALE FURNIZATE

 

Art. 2.- Dispozitivele medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 34 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  /2003 şi constau în:

a)     ………………………………

b)    ………………………………

c)     ………………………………

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

 

Art.3.- Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2004.

 

Art.4.- Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  /2003.

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

  1. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate

 

Art.5.-  Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:

a) să încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale înscrişi în lista cuprinzând furnizorii acreditaţi pentru întreaga ţară astfel încât să se asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri;

b) să informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra condiţiilor de contractare;

c) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu aceştia;

d) să emită decizii privind aprobarea procurării dispozitivului medical, în limita fondurilor cu această destinaţie;

e) să respecte dreptul asiguratului de a-şi alege furnizorul de dispozitive medicale din lista cuprinzând furnizorii acreditaţi pentru întreaga ţară;

f) să asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor şi a documentelor însoţitoare;

g) să raporteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfăşurată de furnizorii de dispozitive medicale, în baza contractelor încheiate cu aceştia;

h) să ţină evidenţa deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum şi evidenţa dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;

i) să afişeze la loc vizibil lista cuprinzând furnizorii acreditaţi cu care se află în relaţie contractuală, preţurile de vânzare cu amănuntul ale dispozitivelor medicale furnizate de aceştia, preţurile de referinţă ale dispozitivelor medicale;

j) să verifice dacă emitentul prescripţiei medicale se află în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate. Prin emitent se înţelege furnizorul de servicii medicale, şi nu cel de dispozitive medicale.

 

  1. B.     Obligaţiile furnizorului de  dispozitive medicale

 

Art. 6.- Furnizorul de dispozitive medicale are următoarele obligaţii:

a)     să respecte prevederile legale privind condiţiile de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale;

b)    să asigure repararea dispozitivelor medicale după expirarea termenului de garanţie;

c) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atât în perioada de garanţie, cât şi după expirarea acesteia, pe toată perioada de utilizare , stabilită conform legii;

d) să livreze dispozitivele medicale şi să desfăşoare activităţi de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru menţionat/menţionate în certificatul de acreditare;

e) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea şi buna funcţionare a dispozitivului medical;

f) să livreze la termenul convenit cu asiguratul dispozitivul medical comandat, astfel încât datele avute în vedere de către medicul specialist la emiterea prescripţiei medicale să nu sufere modificări;

g) să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate preţurile de vânzare cu amănuntul pentru calcularea preţului de referinţă şi caracteristicile specifice ale dispozitivelor medicale pentru care sunt acreditaţi;

h) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi demnitatea şi intimitatea acestora;

i) să emită facturile însoţite de: copia certificatului de garanţie, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, audiogramele efectuate după protezarea auditivă, după caz, talonul lunar pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin poştă şi primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;

j) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;

k) să nu refuze contractarea furnizării de dispozitive medicale cu casele de asigurări de sănătate, la solicitarea acestora;

l) să accepte controlul din partea reprezentanţilor instituţiilor abilitate conform prevederilor legale în vigoare;

m) să îşi organizeze activitatea proprie pentru creşterea eficienţei actului medical, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

 

VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

 

Art.7. Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de………….a fiecărei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.

 

Art.8.(1) Casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, daca acesta este mai mic decât preţul de referinţă. Dacă preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă, diferenţa se suportă de asigurat prin contribuţie personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează chitanţă fiscală.

(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decât preţul de referinţă al acestui dispozitiv medical, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la preţul de vânzare cu amănuntul cel mai mic la nivel naţional. În situaţia în care preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mic decât preţul de referinţă, casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul a produsului respectiv.

Art. 9 – În cadrul termenului de înlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurări de sănătate pot deconta una sau mai multe reparaţii, a căror valoare totală nu trebuie să depăşească 50% din preţul de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei privind aprobarea reparării dispozitivului medical.

 

Art.10.- (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale  se face de către casele de asigurări de sănătate la nivelul preţului de referinţă valabil în momentul emiterii deciziei de aprobare a dispozitivului medical,  pe baza facturilor emise de furnizor, după confirmarea primirii de către asigurat a dispozitivului medical. Furnizorul va indica şi suma încasată de la asigurat drept contribuţie personală, cu menţionarea numărului chitanţei fiscale şi a datei acesteia. Factura emisă de furnizor este însoţită de copia certificatului de garanţie, declaraţia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă, de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate şi a codului numeric personal – CNP sau a documentelor ce confirmă expedierea prin poştă şi primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor ataşa audiogramele efectuate după protezare. Furnizorii de dispozitive de protezare stomii şi incontinenţă urinară vor ataşa şi talonul lunar.

(2) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior şi/sau inferior se face după depunerea de către asigurat a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată (confirmată) de medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.

(3) În cazul protezelor modulare pentru membrul inferior, la prima protezare, decontarea se face pentru acelasi furnizor, cumulat pentru ambele etape de protezare, pana la nivelul de 125% al pretului de referinta al protezei. Pentru prima etapa de protezare valoarea decontata va fi pana la nivelul pretului de referinta valabil in momentul emiterii deciziei de procurare, iar valoarea decontata pentru a doua etapa de protezare reprezinta valoarea ramasa pana la nivelul de 125% al pretului de referinta al protezei respective valabil in momentul emiterii deciziei finale de procurare a protezei.

(4) Decontarea în cazul protezărilor O.R.L. se face după depunerea de către asigurat a unui document de validare, întocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea ORL, pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală şi vocală în câmp liber etc.).  În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurări de sănătate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectivă.         

(5) Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale şi asigurarea accesului asiguraţilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de decizii privind aprobarea procurării/reparării dispozitivelor medicale emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de aşteptare pentru asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale, respectiv pentru reparaţii.

 

Art.11.- Plata dispozitivelor medicale se face în contul furnizorului de dispozitive medicale nr.:…………………………deschis la Trezoreria statului sau contul nr…………….. deschis la Banca ………………….

 

Art.12.- Decontarea dispozitivelor medicale se face în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile şi dispoziţiilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

         VII.  RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

Art.13.- Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune – interese.

 

Art.14.- (1) Neplata sumelor datorate în condiţiile prevăzute în contract, din vina casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea facturii şi a altor documente justificative atrage majorări de întârziere egale cu majorările care se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.

(2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele facturi ale furnizorilor de dispozitive medicale se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

Art.15.- Furnizorul de dispozitive medicale garantează şi răspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor.

 

VIII. CLAUZĂ SPECIALĂ

 

Art.16.- (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului, şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

(4) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

 

IX. CONTRAVENŢII

 

Art.17.- Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenta a dispozitivelor medicale furnizate şi  documentele în baza cărora se decontează acestea, conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a dispozitivelor medicale furnizate până la data îndeplinirii acestei obligaţii.

 

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.18.- Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:

a) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei/avizului de funcţionare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;

b) retragerea acreditării sau expirarea termenului de valabilitate a acreditării;

c) dacă din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îşi întrerupe activitatea o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice ;

d) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

e) nerespectarea prevederilor legale privind condiţiile de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale ;

f) nerespectarea în mod repetat a termenelor de livrare a dispozitivelor medicale.         

 

Art.19.- Contractul de furnizare de dispozitive medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:

a) se schimbă adresa sediului social;

b) decesul sau schimbarea reprezentantului legal;

c) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;

d) încetarea definitivă a activităţii caselor de asigurări de sănătate;

e) acordul de voinţă al părţilor;

f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă şi motivată în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.

 

Art.20.- Situaţiile prevăzute la art.18 si art. 19 lit.b) – e) se constată din oficiu de către casa de asigurări de sănătate prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Situaţiile prevăzute de art.19 lit. a) si f) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

 

Art.21.- Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30  de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.

 

XI. CORESPONDENŢA

 

Art.22.- Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează

în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la

sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din

momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract

să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

 

XII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 

Art.23.-  Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificarii scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.

Modificarea se va face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi care va constitui anexă la prezentul contract.

 

Art.24.- În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi completa în mod corespunzător.

 

Art.25.- Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

 

XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

 

Art.26.- (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesoluţionate conform alin.(1) sunt de competenţa Comisiei centrale de arbitraj care va soluţiona cauza potrivit legii.

 

Art.27.- Hotărârile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

 

XIV.  ALTE  CLAUZE :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate a fost încheiat astăzi………….în două exemplare a câte………………..pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE            Furnizor de dispozitive medicale

 

Preşedinte – Director general,                                      Reprezentant legal,

…………………………………………                  …………………………………

 

Director adjunct economic,

……………………………………

 

Director adjunct relatii contractuale,

…………………………………………

 

Vizat

Oficiul juridic

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.