Model de contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Mai jos se afla un model (draft) de contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor. Il puteti downloada de aici (CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUT) in format .doc – Microsoft Word.

 CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

 Nr. …….. din data …………..

 

Încheiat în baza Legii nr. 8/1996 privind protecţia dreptului de autor

 

Art. 1. Părţi contractante:

 

1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. ……, bloc …., ap. ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentată prin …………… în calitate de proprietar al bazei de date, conţinând ……………………., denumită în continuare CEDENT

şi

2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. ….., ap. …., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …………………… cont curent, deschis la …………….., reprezentată prin ……………….., în calitate de ………….., denumită în continuare CESIONAR

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie cesiunea drepturilor patrimoniale şi a drepturilor conexe asupra bazei de date …………………… Drepturile morale rămân în continuare ale CEDENTULUI. Pentru operele derivate care vor rezultă CEDENTUL acceptă expres ca numele operelor derivate să fie ales de CESIONAR. De asemenea, CESIONARUL va hotărî dacă şi în ce mod şi când vor fi aduse operele derivate la cunoştinţa publică şi cum vor fi utilizate şi exploatate.

a) Drepturile patrimoniale care se cedează şi care nu mai necesită nici o altă autorizare ulterioară, în afara prezentului contract includ:

– Producerea oricărei opere derivate plecând de la această bază de date

– Reproducerea integrală sau parţială a bazei de date, cu condiţia ca ea să se vândă sau doneze sub forma unui produs finit, ca de exemplu un program care operează asupra acestei baze de date;

– Difuzarea operelor derivate plecând de la baza de date se va face la latitudinea CESIONARULUI, începând cu data la care acesta doreşte;

– Prezentarea directă a oricărei opere derivate;

– Difuzarea secundară a oricărei opere derivate;

– Dreptul la comunicarea publică a operelor derivate.

– Dreptul de editare, pentru un număr nelimitat de exemplare, numărul minim fiind 1 exemplar, care revine gratuit CEDENTULUI.

b) Drepturile conexe pe care CEDENTUL le cedează CESIONARULUI, fără nici o altă autorizare ulterioară se referă la:

– dreptul la reproducere şi difuzare a oricărei opere derivate;

– dreptul de a traduce, adapta, adnota baza de date

Art. 3. Teritorialitate, Cesionare neexclusivă cu condiţie expresă

CEDENTUL cedează CESIONARULUI drepturile patrimoniale şi drepturile conexe pe toate teritoriile, neexclusiv. Cu toate că cedarea se face neexclusiv, părţile convin expres ca CESIONARUL va putea ceda dreptul sau asupra oricărei opere derivate unei alte persoane, numai sub forma unui contract EULA (end user licence agreement). CESIONARUL nu are dreptul să cesioneze baza de date în stare pură, aşa cum o primeşte de la CEDENT, decât într-un produs finit.

Art. 4. Condiţii de securitate a bazei de date, metode de exploatare

Oricare operă derivată din baza de date sau dintr-o selecţie din baza de date trebuie să respecte condiţiile de siguranţă şi protecţie a bazei de date impuse de CEDENT. Pentru a fi difuzată, CEDENTUL trebuie să-şi dea acceptul scris cu privire la îndeplinirea condiţiilor de siguranţă, în termen de maximum 15 zile de la prezentarea operei derivate, în caz contrar răspunsul fiind considerat favorabil CESIONARULUI în vederea difuzării. În cazul în care CEDENTUL consideră că măsurile de protecţie a bazei de date pe care CESIONARUL le asigură nu sunt suficiente trebuie să-l notifice pe CESIONAR în scris în acelaşi termen de 15 zile, de mai sus. Odată cu respectiva notificare, CEDENTUL va trebui să specifice măsurile suplimentare de siguranţă pe care le cere, CESIONARULUI.

Art. 5. Remuneraţia care se cuvine CEDENTULUI pentru baza de date până la data de ………….. este de …………. . Ea va fi plătită numai după eliberarea din partea CEDENTULUI a acceptului cu privire la îndeplinirea condiţiilor de siguranţă.

Art. 6. Termenul de cedare este nedeterminat

Art. 7. Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părţi în cazul neîndeplinirii de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale.

Art. 8. Notificări

În înţelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părţi la adresa menţionată la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poştă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poştal. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin una din modalităţile prevăzute în acest articol.

Art. 9. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

Art. 10. Forţa majoră

Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.

După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

Art. 11. Dispoziţii finale

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi.

Prezentul contract, împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul contract a fost încheiat în limba română în două exemplare, unul pentru CESIONAR, unul pentru CEDENT.

CEDENT,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.