Model de contract de management politic

Mai jos se poate vedea un model (draft) de contract de management politic. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (Contract de management politic).

 

CONTRACT DE MANAGEMENT POLITIC

                                                                                                          Nr. …… /……………

Între :

Biroul Executiv al ACŢIUNII POPULARE,   numit în continuare BEx  şi reprezentat de  Preşedintele  AP

 

şi

Biroul organizaţiei judeţene …………..……………….., numit în continuare BJ şi reprezentat de Preşedintele organizaţiei , se încheie următorul Contract de Management Politic.

 

Art.1. Termenul contractului

 

Contractul intră în vigoare de la semnarea sa de către părţi. Termenul contractului este de 3 luni de la intrarea sa în vigoare, cu evaluări lunare ale  parametrilor prevăzuţi.

 

Art.2. Obligaţiile părţilor

 

BEx işi asumă  următoarele obligaţii :

 • să informeze BJ în termen de 48 de ore asupra deciziilor sale şi asupra poziţiilor oficiale ale AP ;
 • să trimită BJ în termen de 48 de ore sinteza conferinţelor de presă organizate de AP ;
 • să permită BJ exercitarea autonomiei administrative şi financiare în limitele Statutului ;
 • alte obligaţii ale BEx, stabilite de comun acord:

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

BJ îşi asumă  următoarele obligaţii :

 • să asigure buna organizare şi funcţionare a organizaţiei judeţene, conform Statutului şi a Regulamentului  AP;
 • să  asigure un sediu judeţean propice desfăşurării unei fluente activităţi politice;
 • să doteze sediul judeţean cu linie de telefon şi/sau fax, internet (e-mail) ;
 • să asigure permanenţa la sediul organizaţiei judeţene la nivelul minim de 4 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână ;
 • să informeze BEx în termen de 48 de ore asupra deciziilor adoptate  ;
 • să monitorizeze activitatea autorităţilor publice locale, presa locală şi activitatea politică din judeţ ;
 • să organizeze periodic evenimente politice, conferinţe de presă, întâlniri cu tinerii, întâlniri cu organizaţiile profesionale, patronale şi sindicale ;
 • să asigure dezvoltarea structurii pe teritoriul judeţului prin crearea de organizaţii locale în cel puţin ……… localităţi, precum şi prin atragerea în organizaţie şi/ sau în cercul de simpatizanţi ai acesteia a unor personalităţi politice, culturale şi intelectuale din judeţul respectiv.

 

 • să depună liste complete de candidaţi cu ocazia alegerilor locale şi parlamentare, precum şi liste de observatori ;
 • să organizeze şi să reactualizeze o bază de date a membrilor AP din organizaţie, care să fie trimisă BEx  lunar,  pe suport electronic ;
 • să achite toate datoriile pe care le-a angajat în numele AP pe perioada cât a condus organizaţia ;
 • să repartizeze vicepreşedinţilor BJ responsabilităţi specifice şi precise, pe care să le comunice coordonatorului din partea BEx  al  judeţului şi Secretarului General ;

 

Art.3. Rezilierea sau renegocierea contractului

 

Rezilierea contractului se va face în limitele Statutului AP şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al AP, astfel:

 

În cazul nerespectării obligaţiilor de către BEx:

 • BEx se poate autosesiza şi poate aplica sancţiuni propriilor membri conform Statutului, informând  BJ despre măsurile luate, în termen de 48 de ore ;
 • BJ poate sesiza Comisia Centrală de Contestaţii şi Arbitraj asupra nerespectării obligaţiilor contractuale de către BEx. Comisia Centrală de Contestaţii şi Arbitraj va solicita BEx aplicarea unei sancţiuni , conform  Statutului , membrului sau membrilor BEx care au creat litigiul ;
  • BJ poate cere renegocierea clauzelor contractuale ,în cazul în care din vina BEx, BJ nu-şi poate îndeplini obligaţiile ;

În cazul nerespectării obligaţiilor de către BJ:

 • BJ se poate autosesiza şi poate aplica sancţiuni conform Statutului. În acest caz BJ trebuie să informeze în termen de 48 de ore BEx asupra  măsurilor adoptate ;
 • BEx va putea aplica sancţiunile prevăzute de  Statutul AP ;

 

În cazul în care sancţiunile se aplică Preşedintelui BJ contractul este reziliat.

În cazul în care sancţiunile se aplică altor membri ai BEx sau BJ, contractul poate fi renegociat.

 

Art.4 Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Prezentul contract a fost redactat în conformitate cu prevederile Statutului AP şi cu Rezoluţia Congresului AP din 29 noiembrie 2003.

Prezentul contract are ca scop eficientizarea şi coordonarea activităţilor din organizaţiile judeţene ale AP. El nu implică răspunderi civile sau penale. Singurele instanţe care pot interveni în derularea contractului sunt cele ale AP.

 

Prezentul Contract de Management Politic a fost semnat astăzi ,……………………, în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Comisia Centrală de Contestaţii şi Arbitraj a AP.

 

 

Preşedinte AP,                                                       Preşedinte organizaţia judeţeană,

Lasă un răspuns