Model de contract de service

Mai jos se afla un model (draft) de contract de service. Il puteti downloada in format .doc – Microsoft Word de aici (CONTRACT DE SERVICE).

CONTRACT DE SERVICE

 

Nr…………din………….

Intre:

 

SC____________________str_____________nr__telefon_________

inmatriculata______________CF R____________cont_________________

reprezentata prin________________________________________________

______________________denumita in continuare”beneficiar”,pe de o parte,

si

 

SC____________________str_____________nr__telefon_________

inmatriculata______________CF R____________cont_________________

denumita in continuare”prestator”

Cap.I.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1.Prezentul contract are ca obiect asigurarea asistentei tehnice si a service-ului pentru automobilele marca Dacia aflate in proprietatea beneficiarului.

Art.1.2.Drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract nu sunt pentru nici una din parti transmisibile.

Art.1.3.Beneficiarul va inainta o lista a autovehiculelor (tip,numar de inmatriculare,parcurs aproximativ) si delegatilor,pentru care se solicita acordarea asistentei tehnice.

 

 Cap.II.OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art.2.1.Prestatorul va asigura asistenta tehnica a service-ului pentru automobilele indicate de beneficiar,in regim preferential,in concordanta cu tehnologiile si instructiunile tehnice existente pentru fiecare tip in parte..

In situatia in care sunt necesare inlocuiri de piese care in mod intamplator nu

se afla in stocul prestatorului,beneficiarul va fi avizat asupra termenului maxim de aprovizionare si montare.

Art.2.2.La cererea beneficiarului,prestatorul are datoria sa intocmeasca un deviz de antecalcul care sa cuprinda valoarea aproximativa a reparatiei ce urmeaza a fi efectuata,defalcate pe piese auto si manopera.

Art.2.3.Automobilele aflate in perioada termenului de garantie vor fi tratate in conformitate cu contractele incheiate intre prestator si producatorul de automobile.Capitolul din aceste contracte care se refera la remedierea defectiunilor in termen de garantie poate fi consultat,la cerere,de catre reprezentantul beneficiarului.

Art.2.4.Prestatorul se angajeaza sa utilizeze,in procesul de reparatii,numai piese de origine si materialele de intretinere verificate si certificate calitativ.

Art.2.5. In cazul cumpararii automobilelor noi prinreteaua furnizorului, acesta va acorda cele mai bune conditii,iar preturile nu vor depasi in nici un caz preturile de catalog.

 

 Cap.III.OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 

Art.3.1.Beneficiarul ve prezenta automobilele in atelierul executorului,in conformitate cu prevederile notitei tehnice.

Art.3.2.Beneficiarul nu va permite efectuarea interventiilor tehnice de catre persoane neautorizate.

Art.3.3.In cazul solicitarii reparatiilor la automobilele avariate,beneficiarul va respecta conventiile incheiate de catre prestator si societatea de asigurare cu care are incheiat contractul beneficiarul.

 

 Cap.IV.CONDITII DE PLATA

 

Art.4.1.Prestatorul va aplica pentru lucrarile efectuate tarifele orare care,la data incheierii contractului,sunt cele din anexa.

Art.4.2.Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica tarifele din anexa I ,in functie de rata medie a inflatiei,trimestrial,dar nu mai devreme de doua luni.

Art.4.3.Lucrarea executata devine”buna de plata”odata cu semnarea de catre conducatorul auto sau delegatul,a devizului de lucrari si a facturii.

Art.4.4.Plata lucrarilor se va face in termen de 7 zile lucratoare de la data efectuarii reparatiei.Eliberarea autoturismului dupa efectuarea lucrarilor solicitate se face o data cu confirmarea facturii de catre delegatul beneficiarului,nefiind conditionata de plata imediata a facturii.Plata lucrarilor se va face in numerar,cu ordin de plata,CEC sau cu billet la ordin.

 

 Cap.V.CLAUZE GENERALE

 

Art.5.1.Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an de la data semnarii lui de ambele parti pentru primiri de comenzi si din punct de vedere al garantiei nu-si va inceta aplicabilitatea decat dupa expirarea termenelor aferente ultimei prestatii.

Art.5.2.Contractul inceteaza prin:

-acordul partilor

-denuntarea unilaterala cu un preavz de 30 zile

-rezilierea de drept in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale.

Cap.VI.GARANTII

 

Art.6.1.Lucrarile executate sunt garantate pentru o perioada de trei luni (piese utilizate din depozitele executantului si manopera).

Art.6.2.Pentru automobilele noi se aplica tipul de garantie stabilit o data cu vanzarea acestuia si insusit de catre executant.

Art.6.3.Pentru luarea in consideratie a reclamatiilor beneficiarului,acesta va prezenta devizul cu care au fost executate reparatiile sau factura si cartea de garantie pentru automobilele noi.

Cap.VII.CLAUZE FINALE

Art.7.1.In caz de nemultumire privind lucrarile executate,conducatorul auto se va adresa in ordine sefului de formatie,directorului executive sau directorului general.

Art.7.2.Eventualele litigii se vor solution ape cale amiabila,iar in cazul in care sunt ireconciliabile se vor solutiona de instantele Judecatoresti competente,conform Codului de Procedura Civila.

 

 Cap.VIII.DISPOZITII FINALE

 

Art.8.1. Contractul se poate modifica pe parcursul derularii lui,cu acordul comun al partilor,prin acte aditionale.

Art.8.2. Prezentul contract este intocmit in 2 (doua)exemplare originale si semnat astazi_________data incheierii contractului,fiecare parte primind cate un exemplar.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.