Model de contract de comision

Mai jos se afla un model (draft) de contract de comision. Il puteti downloda in format .doc – Microsoft Word de aici (CONTRACT DE COMISION).

CONTRACT DE COMISION

 

Încheiat astăzi ……….., între:

1. Societatea Comercială …………, cu sediul în …………, str. ……….., nr. …, judeţul …………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ……….., având cont de virament nr. …………., deschis la Banca ………….., reprezentată prin dl. …………. în calitate de ……….., denumită în continuare COMISIONAR şi

 

2. …………, cu domiciliul (sediul) în ……….., str. ……….., nr. ….. bl. ……, sc. ….., et. …., ap. ……, identificat(ă) cu B.I seria ….. nr. ……….., denumită în continuare COMITENT.

 

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în procurarea de către comisionar, în nume propriu şi pe cheltuiala sa următoarele bunuri:

 

DENUMIREA       MARCA        CANTITATEA     CALITATEA        PRE÷

BUNULUI

………….   ………..   …………    ………..   …………..

 

Art. 2. TERMENE

Contractul se încheie pe o durată de ………………………. începând cu data de …………………… până la data de ……………. .

Comitentul se obligă să pună la dispoziţia comisionarului suma convenită la art. 1 şi comisionul convenit la pct. IV, cel mai târziu la data de ………

Comisionarul se obligă să procure şi să predea bunurile descrise la pct. 1 către comitent cel mai târziu la data de ……………

Art. 3. OBLIGAŢIILE COMISIONARULUI

a) Să execute mandatul încredinţat de comitent, să identifice furnizori şi să cumpere mărfurile ce fac obiectul contractului, în nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului, în condiţiile de cantitate, calitate, preţ şi la termenele convenite la pct. I, subpct. 1 şi 3;

b) Să încheie acte juridice cu furnizorii în limitele împuternicirii date prin prezentul contract, acte pe care le încheie în nume propriu şi pe cheltuiala comitentului.

c) Să asigure transportul acestor mărfuri la depozitul din ….. .. .. .. … cheltuielile de transport fiind în sarcina comitentului. Marfa livrată pe numele comisionarului va fi facturată pe numele său.

d) Să înştiinţeze pe comitent cu 24 ore înainte de efectuarea livrărilor, pentru ca acesta să împuternicească delegatul său cu preluarea mărfurilor.

e) Să-l informeze pe comitent despre modificarea împrejurărilor prevăzute în contract care ar duce la diminuarea valorii mărfurilor ce urmează să fie livrate.

f) Să întocmească proces-verbal de predare-primire şi acte de recepţie cu delegatul comitentului, în momentul predării bunurilor în depozit.

g) Să restituie, de îndată, comitentului sumele primite pentru care nu a executat prestaţiile convenite;

h) Contractele de închiriere, de angajare de personal, plata de impozite şi taxe etc vor fi încheiate pe numele comisionarului.

Art. 4. OBLIGAŢIILE COMITENTULUI:

a) Să pună la dispoziţia comisionarului, începând de la data de …………. ……………. sumele de bani necesare pentru cumpărarea mărfurilor; sumele de bani vor fi plătite la cererea comisionarului în funcţie de preţurile comunicate de acesta şi prevăzute în facturile comerciale.

b) Să plătească comisionarului comisionul cuvenit care este de ………… . ……% din ceea ce va obţine din preţul facturii originale. Comisionul va fi achitat în numerar, după predarea şi recepţia mărfurilor, la data de ………………..

c) Să asigure condiţii de depozitare, predare şi recepţie a mărfurilor achiziţionate de comisionar;

d) Să împuternicească delegat din partea societăţii pentru predarea mărfurilor în depozitul din ……………………. .

e) Să achite comisionarului cheltuieli de executare ale contractului (de transport, ridicare, manipulare, depozitare, conservare, expediere a mărfii, inclusiv chiria depozitului), impozitele şi taxele, precum şi eventualele prejudicii suferite de comisionar cu prilejul îndeplinirii mandatului.

Art. 5. PLATA COMISIONULUI

Pentru realizarea comisionului contractului, în conformitate cu clauzele contractului, comitentul va achita comisionarului ……..% din suma totală, reprezentând preţul achitat pentru cumpărarea bunurilor. Comisionul de ….% va fi achitat în numerar imediat după predarea şi recepţia mărfurilor (sau fiecărui lot de mărfuri).

Art. 6. RĂSPUNDERI

Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte părţi prin neexecutarea sau neexecutarea întocmai a prezentului contract, datorează despăgubiri.

Nerespectarea obligaţiilor de către una din părţi îndreptăţeşte cealaltă parte la neîndeplinirea obligaţiilor corelative.

Pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, părţile datorează penalităţi de …..% din sumele cuvenite.

Art. 7. GARANŢII

Comisionarul garantează contractul cu întreaga sa avere, constând în ……………………………. în valoare de ………………. situată în ………………………………. Dacă sumele primite de comisionar depăşesc valoarea de ………….. lei, atunci acesta va garanta executarea contractului cu un garant, prezentând în acest sens un contract de garanţie personală. Mărfurile cumpărate de comisionar vor fi însoţite de un certificat de garanţie al furnizorului.

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: revocarea împuternicirii, renunţarea la împuternicire, moartea, dizolvarea, interdicţia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum şi prin acordul părţilor.

Art. 9. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii, cu cerinţa notificării scrise prealabile, în termen de 3 zile de la apariţia cazului de forţă majoră şi în baza certificatului de constatare eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Art. 10. ALTE CLAUZE

1. Dreptul de proprietate şi riscurile se transmit direct de la terţi la comitent, în momentul procurării bunurilor de către comisionar.

2. Plata sumelor datorate de comitent comisionarului este garantată cu privilegiul comisionarului asupra bunurilor prevăzute la pct I.

3. Avantajele suplimentare obţinute de comisionar în îndeplinirea mandatului său se cuvin acestuia (plata unui preţ mai mic etc.).

4. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în materie de mandat şi comision şi poate fi modificat prin acordul părţilor.

 

COMITENT,

……….

 COMISIONAR,

 ………………

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.