Model de contract de utilizare

Mai jos se afla un model (draft) de contract de utilizare. Il puteti downoada in format .doc – Microsoft Word de aici (CONTRACT DE UTILIZARE).

 CONTRACT DE UTILIZARE

 Nr. …, Data …/…/2000

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

Prezentul contract s-a încheiat între:

 

Persoana fizică/juridică …………………………………………………, cu sediul (adresa) în localitatea …………………….., judeţul …………………………., str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ……….., înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. …………….., având contul nr. ………………………, deschis la ………………………., Cod Fiscal ……………….., reprezentată prin ……………………………, având funcţia de ……………………, în calitate de FURNIZOR,

 

şi

 

Persoana fizică/juridică ……………………………………………….., cu sediul (adresa) în localitatea …………………….., judeţul ………………………, str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. …………, având contul nr. ………………., deschis la …………………………, Cod Fiscal ……………….., reprezentată prin ………………………., având funcţia de ………………………….., în calitate de UTILIZATOR.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul prezentului contract îl constituie darea spre utilizare (împrumutul) de către FURNIZOR în folosul UTILIZATORULUI, a următorului echipament: …………………………………..

(Exemplu, sistemul de calcul AMD K6II/350 MHz, deci bunul trebuie precis determinat, de asemenea şi accesoriile sale şi starea în care se află)

Utilizarea este definită în prezentul contract ca fiind …………………

 

II. TERMEN

 

Utilizarea echipamentului (sistemul de calcul AMD K6II/350 MHz), va începe la data de …………. şi se va încheia la data de ………………….

 

III. CONDIŢII DE PLATĂ ŞI LIVRARE

 

– FURNIZORUL va livra echipamentul UTILIZATORULUI la data de ……………, la sediul FURNIZORULUI;

– UTILIZATORUL nu va plăti folosinţa echipamentului până la data de ………….. data începerii utilizării lui;

– UTILIZATORUL va plăti FURNIZORULUI suma de ………………………. lei, sumă ce constituie preţul folosirii echipamentului pe întreaga perioadă stipulată la punctul II. intitulat Termen

– Preţul folosirii echipamentului va fi plătit la data de ……………..

 

IV. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

 

Să garanteze pentru buna funcţionare (utilizare) a echipamentului(echipamentul ce face obiectul prezentului contract);

Să garanteze contra viciilor ascunse;

Să garanteze contra evicţiunii;

Să nu intervină în folosinţa echipamentului de către UTILIZATOR;

Să predea echipamentul (sistemul de calcul AMD K6II/350 MHz) la data de ………….., dată la care încetează utilizarea echipamentului.

 

V. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

 

La expirarea termenului contractual, să predea echipamentul în starea în care se găsea acesta la data livrării lui, UTILIZATORULUI.

Să respecte condiţiile de plată şi livrare stipulate la punctul III.

Să utilizeze echipamentul numai în scopul pentru care a fost închiriat.

Dacă echipamentul este pierdut ori furat în timp ce se afla la UTILIZATOR, acesta este obligat ca la data încetării prezentului contract să-l despăgubească pe FURNIZOR cu o sumă de bani egală cu valoarea echipamentului pierdut ori furat, valoare pe care o are echipamentul la data de ……………

 

VI. PREVEDERI FINALE

 

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Prezentul contract a fost încheiat azi, …/…/1999 în 2 (două) exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

 

FURNIZOR

S.C. ………………….

 UTILIZATOR

 ………………..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.