Model de contract de prestări servicii

Mai jos se afla un model (draft) de contract de prestări servicii. Il puteti downloada de aici (Contract de prestări servicii) in format .doc – Microsoft Word.

Contract de prestări servicii

Nr. ……… din …………….

Încheiat între:

1 S.C. ………………………… cu sediul în ………………………………, telefon …………………….., fax ……………………., înregistrată la Registrul Comerţului ………………………. ………………………………………………….., având contul curent ……………………………, deschis la ……………………., reprezentată de ……………………… în calitate de preşedinte, numită în continuare prestator

şi

2. S.C. ………………………… cu sediul în ………………………………, telefon …………………….., fax ……………………., înregistrată la Registrul Comerţului ………………………. ………………………………………………….., având contul curent ……………………………, deschis la ……………………., reprezentată de …………………., în calitate de preşedinte, numită în continuare beneficiar

de comun acord au convenit încheierea prezentului contract în conformitate cu următoarele clauze:

 

Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul contract are ca obiect prestarea de servicii de publicitate constând în organizarea tuturor evenimentelor dedicate aniversării a 10 ani de la înfiinţarea grupului comercial S.C.R. aşa cum sunt detaliate în graficul de activităţi aprobat de beneficiar.

 

Art. 2 DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 25 mai 2003 având durata de 6 luni calendaristice.

 

Art. 3 VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

3.1 Valoarea contractului este de 100.000.000 lei + TVA

3.2 Plata se va face pe baza facturilor emise de prestator după cum urmează:

  • 10.000.000 lei pe data de 15 a fiecărei luni, pe toată perioada derulării contractului
  • 20.000.000 lei pe data de 20 martie 2003
  • 20.000.000 lei pe data de 25 mai 2003

 

Art. 4 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1 Prestatorul are următoarele obligaţii:

4.1.1 elaborarea şi perfecţionarea programului evenimentului

4.1.2 întocmirea graficului lucrărilor

4.1.3 identificarea furnizorilor, negocierea termenilor contractuali şi supravegherea lucrărilor pentru executarea sau procurarea materialelor şi serviciilor necesare bunei desfăşurări a evenimentului

4.1.4 coordonarea echipei implicate în organizarea evenimentului

4.1.5 întocmirea de rapoarte lunare privind stadiul derulării lucrărilor

4.1.6 raportarea şi acţionarea pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute apărute în cursul desfăşurării evenimentului

4.2 Beneficiarul are următoarele obligaţii:

4.2.1 să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile necesare îndeplinirii obiectului contractului

4.2.2 să desemneze o echipă de proiect alcătuită din patru persoane reprezentând fiecare societate din grup, care să sprijine realizarea obiectivului

4.2.3 să pună la dispoziţia prestatorului un calculator, o imprimantă şi un telefon mobil pe toată durata contractului

4.2.4 să suporte contravaloarea deplasărilor şi cazării prestatorului, necesare realizării în bune condiţii a obligaţiilor contractuale

4.2.5 să achite contravaloarea contractului în cuantumul şi condiţiile prevăzute la articolul 3, punctele 1 şi 2

 

Art. 5 NOTIFICĂRILE

5.1 Orice împrejurare care poată să conducă la neexecutarea sau modificarea condiţiilor stabilite între părţi, trebuie notificată în scris sub forma unei adrese, cu arătarea explicită a motivelor acesteia

5.2 În accepţiunea părţilor orice notificare adresate de oricare din părţi celeilalte se face pe calea scrisorii recomandate cu confirmare de primire (A.R.) la adresa menţionată în partea introductivă a prezentului contract şi se consideră primită cu data menţionată de oficiul poştal primitor, pe această confirmare, iar dacă notificarea se face prin telefax, aceasta va fi considerată primită în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată.

5.3 Notificările verbale nu se vor lua în considerare de către nici una din părţi, dacă nu vor fi confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute în alineatele 5.1 şi 5.2.

5.4 Părţile convin ca ei sau reprezentanţii lor să se întâlnească pentru rezolvarea problemelor survenite în maximum 15 zile lucrătoare din momentul în care oricare din părţi îşi manifestă dorinţa prin una din modalităţile prevăzute în prezentul articol.

 

Art. 6 FORŢA MAJORĂ

6.1 Nici una din părţile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, totală sau parţială, a oricăreia dintre obligaţiile care îi incubă în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii contractului şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care la invocă.

6.2 Sunt considerate evenimente de forţă majoră: războiul, calamităţile naturale, grevele, restricţiile legale şi orice alt eveniment care este în afara controlului părţii care îl invocă.

 

Art. 7 REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1 Rezilierea prezentului contract se poate face în următoarele condiţii:

  • prin voinţa părţilor
  • prin voinţa unilaterală a beneficiarului, numai în cazul în care prestatorul nu îşi respectă obligaţiile asumate, prevăzute la articolul 4, alineatele 4.1.1 – 4.1.6
  • prin voinţa prestatorului, dacă beneficiarul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin articolul 4, alineatele 4.2.1 – 4.2.5 din acest contract

7.2 Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente dintre părţi.

 

Art. 8 CLAUZE SPECIALE

8.1 Niciuna dintre părţi nu va cesiona drepturile şi obligaţiile sale ce decurg din executarea acestui conntract, unei terţe persoane, fără acordul scris a celeilalte părţi.

8.2 Orice modificare a prezentului contract se va face numai cu acordul ambelor părţi. Modificările vor fi consemnate în acte adiţionale la acest contract semnate de reprezentanţii legali ai ambelor părţi.

8.3 Orice litigiu ce decurge din sau în legătura cu prezentul contract, inclusiv cel referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, se va soluţiona primordial de către părţile contractuante pe cale amiabilă; numai în imposibilitatea unei soluţionări amiabile, litigiul este de competenţa instanţelor judecătoreşti.

 

 

 

Prezentul contract a fost semnat astăzi ………………………… la …………………………. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

PRESTATOR,                                                                  BENEFICIAR,

               ……………………………………….                       ……………………………………….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.