Model contract gazduire web

CONTRACT DE PRESTĂRI SERICII

nr. X din ZZ.LL.AAAA

                  

Între

             cu sediul în  

 

            cont nr.                 deschis la FINANSBANK Unirii

 

            denumită în continuare Furnizor

 

            reprezentată prin  

 

    şi

 

 X

 

             cu sediul în Bucureşti, …

 

            denumită în continuare Beneficiar

 

            reprezentată prin …

 

           

 

1. Obiectul contractului

 

 Obiectul prezentului contract îl reprezintă găzdiurea uniu site web cu dimensiunea de maxim 50MB. Găzduirea se face pe un server web Apache instalat pe sistem de operare Linux conectat la Internet pe linie de mare viteză.

 

 2. Termenul contractului

 

              Prezentul contract este încheiat pe o perioadă de un an, prlungindu-se automat pe câte un an dacă nici una din părţi nu îşi exprimă dorinţa de reziliere cu cel puţin 30 zile înaine de expirarea acestui termen.

 

 3. Tarife

 

             Tarifele pentru furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract sunt exprimate în USD şi nu includ TVA. Furnizorul va factura serviciile în lei, la cursul de schimb anunţată de BNR în ziua facturării.

 

             Furnizorul poate să ceară Beneficiarului renegocierea tarifelor stabilite, printr-o notificare scrisă, în cazul în care se modifică:

 

          tarifele pentru serviciile din afara ţării;

 

          tarifele de energie;

 

          tarifele de bandă alocată;

 

          taxele percepute de administraţie.

 

 Modificarea tarifelor serviciilor oferite de Furnizor se va baza pe proporţia pe care o ocupă fiecare modificare menţionată mai sus în valoarea serviciilor oferite Beneficiarului.

 

 4. Condiţii de plată

 

            Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract prin ordin de plată, contra factură emisă de Furnizor, în termen de 5 zile de la emiterea facturii.

 

 Pentru sumele neplătite la termen Beneficiarul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere cu titlu de daune combinatorii până la plata întregii sume. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii pentru acoperirea întregului prejudiciu cauzat de întârzierea de plată de către Beneficiar. Orice sumă neplătită la timp va fi plătită de Beneficiar în lei la rata de schimb anunţată de BNR în ziua efectuării plăţii.

 

 

5. Obligaţii

             Furnizorul se obligă să asigure disponibilitatea on-line 365 zile pe an, 24 ore pe zi, cu excepţia cazurilor cănd legătura este inoperabilă din motive ce nu sunt imputabile Furnizorului.

 

 6. Litigii

 

             În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Furnizor, Beneficiarul va sesiza în scris Furnizorului nemulţumirile sale, caz în care cele două părţi pot cădea de acord asupra rezilierii contractului.

 

             În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Beneficiar, Furnizorul are dreptul de a nu mai răspunde solicitărilor Beneficiarului pînă în momentul rezolvării litigiului pe cale amiabilă sau se poate conveni  de comun acord la rezilierea contractului.

 

             Chiar şi în absenţa unui motiv, oricare dintre părţi are posibilitatea de a denunţa unilateral contractul, cu condiţia de a preaviza în scris cealaltă parte cu minimum 30 zile înainte de data de întîi a lunii în care activitatea/plata urmează să înceteze.

 

 Pentru orice divergenţe privitoare la prevederile prezentului contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către părţile semnatare, se va recurge la Instanţa de Judecată.

 


 

7. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui.

 

 Prezentul contract a fost întocmit şi semnat astăzi ZZ.LL.AAAA  în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 


 

                                                                                                                                          Pentru şi în numele                                                       Pentru şi în numele

Modelul de contract in format .doc (Microsoft Word) poate fi downloadat de aici (Model contract gazduire web).

 

Lasă un răspuns