Model de contract de comision

CONTRACT  DE  COMISION

Incheiat  astazi ………………..,

  Intre :

1)  , reprezentata prin  , in calitate de Director Executiv, denumita in continuare comitent.

SI

2)  , reprezentata prin  , in calitate de administrator,  denumita in continuare comisionar.

Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie intermedierea de catre comisionar a unor noi contracte de prestari servicii, vanzare bunuri etc. cu terte persoane in folosul comitentului.

 

Art.2. TERMENE

Contractul se incheie pe o durata de ……………………. incepand cu data de …………………. pana la data de ……………….. .

Comitentul se obliga sa puna la dispozitia comisionarului comisionul convenit la pct. ……, cel mai tarziu la data de ……………… .

Comisionarul se obliga sa predea comitentului datele necesare intermedierii contractelor cu tertele persoane, cel mai tarziu la data de …………………….. .

 

Art.3. OBLIGATIILE COMISIONARULUI

a) Sa execute mandatul incredintat de comitent, sa identifice clientii ce fac obiectul contractului, in nume propriu, in conditiile si termenele convenite la pct.1.

b) Sa instiinteze  pe comitent cu 24ore inainte pentru a lua legatura cu posibilii clienti, pentru ca acesta sa imputerniceasca delegatul cu intermedierea contractelor.

c) Comisionarul va informa comitentul asupra modificarii imprejurarilor avute in vedere la acordarea mandatului pentru o eventuala reconsiderare a acestuia.

d) Comisionarul va actiona cu buna credinta si diligenta unui profesionist avind raspunderea directa fata de tertul cu care a contractat.

 

Art.4. OBLIGATIILE COMITENTULUI

a) Sa plateasca comisionarului comisionul convenit care este de ……….% din ceea ce va obtine din pretul facturii originale. Comisionul va fi achitat numerar sau cu ordin de plata, dupa efectuarea serviciului sau vanzarea de bunuri clientului.

b) Sa asigure livrarea bunurilor si satisfacerea serviciului clientului in bune conditii.

c) Sa imputerniceasca delegat din partea societatii pentru predarea marfurilor si realizarea serviciului clientului.

d) Sa achite cheltuielile de executare a contractului ( de transport, ridicare, manipulare, depozitare, conservare, expediere a marfii).

 

Art.5. PLATA COMISIONULUI

Pentru realizarea comisionului contractului, in conformitate  cu clauzele contractului, comitentul va achita comisionarului ………..% din suma totala facturata clientului. Comisionul de …………% va fi achitat in numerar sau cu ordin de plata.

 

Art.6. RASPUNDERI

Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte parti prin neexecutarea in intregime sau partiala a prezentului contract datoreaza despagubiri.

Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti indreptateste cealalta parte la neindeplinirea  obligatiilor corelative.

Pentru fiecare zi intarziere in indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partile datoreaza penalitati de ……………..% din sumele convenite.

 

Art.7. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii, renuntarea la imputernicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum si prin acordul partilor.

 

Art.8. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile, in termen de 3 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului de constatare eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.9. ALTE CLAUZE

1. Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la terti la comitent, in momentul incheierii tranzactiei.

2. Orice litigii nascute in executarea prezentului contract sunt de competenta Tribunalului Bucuresti-Sectia Comerciala.

3.  Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in materie de mandat si comision si poate fi modificat prin acordul partilor.

 

 

 

COMITENT,                                                                                          COMISIONAR,

…………….                                                                                           ………………..

Modelul de contract de comision poate fi downloadat de aici, in format .doc (Microsoft Word) (CONTRACT DE COMISION).

Lasă un răspuns