Draft de contract de livrare

     Furnizor,                                                                              Beneficiar,                                                                                  

Nr. ______ / ____________                                                Nr. ______ / ____________

 

Contract de livrare

Nr. _______ / ___________

Cap.I . PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.                    .,  cu sediul în                           , reprezentată legal  de

şi

2. S.C. ___________________________________________________________, cu sediul în ________________ str.______________________, nr. ____, sector ____, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ________________ sub nr. J ____ / _________ / ___________ Cod Unic de Inregistrare (fiscala) nr._______________________, titulară a contului bancar nr._______________________ deschis la ___________________________, reprezentată legal de ___________________________________________________________________ şi denumită în continuare Beneficiar,

prin acordul de voinţă şi în deplină capacitate am convenit la încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze :

 

Cap.II. Obiectul contractului

 

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea (livrarea) în beneficiul  S.C. …………………………………………. , a obiectivului prevazut in “ANEXA 1”  în cadrul locaţiei indicate de către BENEFICIAR, în schimbul  achitarii preţului contractului, de către beneficiar executantului în conturile bancare ale acestuia în condiţiile şi termenele convenite mai jos.

 

Cap.III . PREŢUL CONTRACTULUI, MODALITATEA ŞI INSTRUMENTE DE PLATĂ

 

Art. 2. Preţul stabilit pentru livrarea lucrărilor efectuate de către executant, este în valoare de …………………….. fara TVA, si nu include taxele de avizare (autorizare) necesare efectuării lucrării.

Art.3. Modificarea preţului datorită instrucţiunilor din partea beneficiarului ce ar duce la schimbarea sau completarea lucrării contractate ori locaţiei acesteia şi care va atrage după sine suplimentarea cheltuielilor din partea executantului, va fi consemnata in Note de santier, care vor contine modificarile dorite de catre Beneficiar si Acte Aditionale care vor face parte integranta din prezentul contract, ulterior fiind reportată în sarcina beneficiarului prin facturare suplimentară.

Art. 4. Plata la nivelul intregului  contract se efectueaza dupa cum urmeaza:

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

Art.5 .   Transformarea obligaţiilor de plată din valută în lei se face la cursul zilei afişat de BNR. Diferenţele de curs dintre cel utilizat în facturi şi cel din ziua încasării de către furnizor mai mari de 2% se regularizează de părţi prin achitarea diferenţei către partea dezavantajată.

CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Art. 6. Obligaţiile furnizorului

Furnizorul se obligă:

a) să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu proiectul tehnic.

b) să respecte termenele de execuţie aşa cum au fost stabilite prin prezentul contract;

c) să livreze componentele obiectivului şi documentaţia tehnică ce face obiectul prezentului contract la termenele convenite de părţi;

d) să ofere BENEFICIARULUI asistenţă tehnică la recepţia lucrării;

e) să instruiască personalul desemnat de BENEFICIAR care va exploata obiectivul şi să-i precizeze persoana  care va asigura service-ul ;

f) să asigure, pe cheltuiala sa, la sediul BENEFICIARULUI lucrările în garanţie ;

g) să ofere, la cererea Beneficiarului, service postgaranţie la un tarif ce va fi stabilit ulterior.

Art. 7. Obligaţiile beneficiarului

   Beneficiarul se obligă:

a)     să desemneze personalul de service care va fi instruit de reprezentantul furnizorului

b) să respecte instrucţiunile de folosire a obiectivului din manualul de utilizare. În cazul unor defecţiuni ale obiectivului şi care sunt datorate culpei exclusive a beneficiarului sau a prepuşilor săi, furnizorul poate acorda service contra cost.

c) să recepţioneze obiectivul la termenul prevăzut, conform devizului estimativ anexat;

d) să plătească preţul furnizării şi execuţiei la termenele stipulate în contract.

 

Art.8. Termene de livrare

Furnizorul se obligă să livreze obiectivele stipulate in contract (Anexa 1) dupa cum urmeaza:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termenele de livrare se pot modifica numai prin înţelegere scrisă între părţi.

 

Art.8.1 În cazul în care beneficiarul nu emite la timp detaliile de execuţie sau dispoziţiile cerute şi, ca urmare, furnizorul înregistrează întârzieri şi cheltuieli suplimentare, beneficiarul va plăti, pe bază de documente justificative, aceste cheltuieli iar perioada de execuţie a lucrărilor va fi prelungită corespunzător.

 

 

CAP. V   GARANŢII

 

Art.9.  a) La data recepţiei finale, furnizorul va elibera beneficiarului, împreună cu documentaţia tehnică, certificatul de calitate şi cel de garanţie corespunzătoare şi îl va instrui cu privire la riscurile pe care le va suporta în cazul nerespectării măsurilor de protecţie şi/sau indicaţiilor de exploatare.

b) Furnizorul garantează calitatea şi fiabilitatea produselor pe o perioadă de ….. de luni de la data livrării, în această perioadă, costurile pentru mâna de lucru şi materiale sunt acoperite de  garanţie (Anexa 2 – Garantii pe produse).

c) Beneficiile garanţiei se pierd în cazul constatării violării sigiliilor, precum şi a unor cauze anormale: şocuri, lovituri, utilizare contrară prevederilor documentaţiei sau utilizare de către personal neautorizat, etc.

d) Furnizorul garantează Beneficiarului, sub condiţia respectării tuturor clauzelor contractuale, liniştita folosinţă a obiectivului.

e) Beneficiarul îşi asumă în mod irevocabil, pentru întreaga perioadă a derulării prezentului contract, totalitatea costurilor, impozitelor şi taxelor care decurg din folosirea bunului în mod direct sau prin prepuşii săi, precum şi asigurarea plăţii preţului , până la achitarea integrală a valorii acestuia.

CAP. VI ALTE CLAUZE

 

 Art. 10. Neîndeplinirea la termenul stabilit în contract a obligaţiei de plată de către Beneficiar, atrage obligaţia acestuia la plata unei penalităţi de 0.15 % din preţul de vânzare al mărfii pentru fiecare zi de întârziere, fără a se depăşi preţul facturat.

Art. 11. Constatarea viciilor ascunse ale obiectivului se va face de către delegaţii părţilor sau de către un expert desemnat de Furnizor, pe cheltuiala Beneficiarului, cu condiţia de a fi reclamate în 3 zile de la descoperirea lor (de către cumpărător sau de către persoana căreia i s-a vândut bunul).

Art. 12. Cesionarea – sau transmiterea cu orice titlu a drepturilor şi pretenţiilor ce rezultă din acest contract către terţi este exclusă, cu excepţia cazului în care Beneficiarul are acordul scris al Furnizor.

Furnizorul rămâne proprietarul obiectivului pe toată durata prezentului contract.

Riscurile şi beneficiile aferente dreptului de folosinţă trec asupra Beneficiarului, din momentul recepţiei obiectivului.

 

Art. 13. Forţa majoră

1) Forţa majoră ivită după încheierea contractului care împiedică sau întârzie total/parţial executarea contractului apără de răspundere partea care nu şi-a putut îndeplini obligaţiile din această cauză pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată, conform art. 1082-1083 Cod civil.

2) Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forţa majoră era în întârziere.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment neprevăzut şi de neînlăturat, independent de voinţa părţilor care întârzie sau împiedică total/parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturală, incendiu, mobilizare, rechiziţie, insurecţie starea de război. Greva nu va fi considerată caz de forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să justifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia, prin notificare scrisă însoţită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

3) Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră.

Art. 14. Rezilierea şi încetarea contractului

  1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, în cazurile :

–         a) Una din părţi se află în incapacitate de plată ori în stare de dizolvare, lichidare judiciară ori faliment dovedite cu certificate emise de instituţiile în drept ;

–         b) Una din părţi îşi încalcă obligaţiile contractuale, după ce în prealabil a fost pusă în întârziere prin notificare scrisă efectuată prin intermediul executorului judecătoresc ;

–         c) În termen de 3(trei) zile calendaristice de la data apariţiei unor circumstanţe ce nu au putut fi cunoscute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât derularea şi îndeplinirea obligaţiilor devin contrare prevederilor legislative ;

2. Beneficiarul, poate cere rezilierea contractului, restituirea avansului şi penalităţi conform art. 10, în cazul în care Furnizorul, după semnarea prezentului contract şi incasarea avansului conform art. 4, daca în termen de 15 zile nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, din cauze datorate culpei  sale exclusive.

3. Furnizorul poate cere rezilierea contractului şi poate trece în orice moment la recuperarea materialelor, în caz de nedecontare în termen de 15 zile de la notificarea adresată conform Art. 13 lit.b)  din prezentul.

4. Părţile consideră renunţare extraordinară la contract, dacă după începerea derulării contractului şi notificării de punere în întârziere pentru neonorarea obligaţiilor, partea continuă nerespectarea  livrării ori întârzierea la efectuarea plăţii preţului contractual, a avansului ori a unui rest de plată.

     5. Un motiv important pentru renunţarea extraordinară pentru Executant,este întârzierea în efectuarea plăţii preţului cu mai mult de o lună sau dovedirea insolvabilităţii Beneficiarului. În cazul renunţării extraordinare, Beneficiarul este obligat să plătească daune şi va pierde avansul achitat iar obiectul contractului se va restitui Furnizorului.

6. Dacă beneficiarul întârzie plata lucrarilor stabilite prin prezentul contract, furnizorul este îndreptăţit să-si recupereze materialele fără somaţie suplimentară, în baza dreptului său de proprietate şi a prezentului contract în baza căruia se va obţine titlul executoriu. Beneficiarul  înţelege şi se obligă încă de la semnarea acestui contract să nu se opună în nici un fel acestei recuperări.

 

Art. 15. Modificarea contractului.

Modificarea contractului se face de comun acord prin act adiţional semnat de ambele părţi.

 

CAP. VII  DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 16. Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se soluţionează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente.

Odată cu semnarea prezentului contract, toate documentele precedente referitoare la acest contract – cereri de ofertă, oferte, adrese – devin nule de drept.

Prezentul contract, inclusiv anexele- părţi integrante, a fost încheiat şi semnat astăzi _________ în două exemplare şi conţine 4 file, câte unul pentru fiecare parte.

 

         Furnizorul,                                                                            Beneficiar,

 Modelul de contract de livrare poate fi downloadat de aici (Contract tip LIVRARE), in format .doc (Microsoft Word).

Lasă un răspuns