Draft de contract de colaborare produse turistice

CONTRACT DE COLABORARE nr …….. / ……………………

Incheiat intre :

  1. ……………………………………………….. , persoana juridical romana cu sediul in …………………

……………………………………………………… Tel/Fax ……………………….. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr ………………….. cod fiscal ……………………….. licenta de turism categoria A nr …………….. , avand cont bancar nr …………………………….. deschis la …………………………………

…………………………… este reprezentata de catre ………………………………………….. in calitate de …………………………………………. Si denumita in continuare in prezentul contract TOUR-OPERATOR – FURNIZOR DE PRODUS TURISTIC .

 

Si

Agentia de turism a societatii comerciale                               . , persoana juridica romana cu sediul in                                   . Societatea  este reprezentata de catre               , in calitate de Director General si va fi denumita in prezentul contract BENEFICIAR .

ART. 1 – Obiectul contractului

1.1      Obiectul contractului il constituie furnizarea  pachetelor de servicii turistice ale conform cererilor primite de la beneficiar .

ART. 2 – Durata contractului

2.1      Durata contractului este de un an de zile de la semnarea contractului . Durata contractului  poate fi prelungita prin acte aditionale semnate de ambele parti .

ART. 3 – Preturi si comisioane

3.1      Preturile de vanzare are Furnizorului si ale Revanzatorului sunt cele stipulate de Anexa nr. 1 .

3.2      Pentru vanzarea pachetelor turistice de catre Revanzator , acesta va primi din partea Furnizorului un comision conform Anexa nr. 1 , calculat din valoarea pachetului de servicii sau va folosi tarifele nete oferite de Furnizor .

ART. 4 – Obligatiile Furnizorului

4.1    Sa asigure realizarea pachetelor de servicii turistice in perioadele si la preturile din oferta .

4.2    Sa confirme , in limita stocurilor disponibile , serviciile solicitate de catre beneficiar , in termen de 72 de ore de la primirea comenzii ferme a acestuia , sa dea alternative in caz de neconfirmare . In momentul primirii unui raspuns pozitiv din partea Furnizorului , actiunea pentru care s-a facut comanda se considera contractata , fiecare parte avand obligatiile specifice .

4.3    Sa respecte in totalitate structura pachetelor oferite spre vanzare , atat din punct de vedere calitativ , cat si cantitativ . Aceasta responsabilitate este limitata in cea ce priveste mijloacele de transport aerian .

4.4    Sa confirme celeilalte parti , dupa ce a aceasta a achitat contravaloarea serviciilor solicitate , existenta tuturor documentelor de calatorie (voucher , billet de avion , etc.) , urmand ca predarea acestora catre Revanzator sau catre turisti sa fie facuta cu cel putin 24 ore inaintea inceperii actiunii turistice .

4.5    Sa informeze Beneficiarul , in timp util , asupra eventualelor modificari de structura a programelor sau de prêt , modificari ce nu vor afecta actiunile deja contractate .

4.6    Furnizorul de produs turistic isi asuma responsabilitatea numai pentru comenzile la care a primit raspuns in scris .

ART. 5 – Obligatiile Beneficiarului

5.1  Sa solicite prestatorului rezervarea pachetelor de servicii turistice in scris (prin fax) , cu cel putin 7 zile inaintea inceperii derularii actiunii turistice . Comanda ferma trebuie sa cuprinda perioada exacta a calatoriei , numele turistului / turistilor , serviciile solicitate .

5.2  Sa ia cunostinta de eventualele modificari de program sau de prêt anuntate de Furnizor .

5.3  Sa achite contravaloarea serviciilor contractate pana la data stabilita de comun accord intre cele doua parti , conform ART. 6 – Modalitati de plata . In cazul in care , la termenul stabilit , Beneficiarul, nu poate face dovada efectuarii platii integrale a contravalorii serviciilor , Furnizorul are dreptul de a refuza sa-I elibereze documentele de calatorie .

ART. 6 – Modalitati de plata

6.1 Plata pachetelor de servicii turistice se efectueaza de catre Beneficiar astfel :

  • Un procent de 50% din contravaloarea totala a serviciilor in termen de 48 de ore din momentul primirii confirmarii din parte Furnizorului ;

  • Restul de 50% din contravaloarea totala a serviciilor cu cel putin 7 zile inaintea inceperii derularii pachetului .

  • Plata serviciilor turistice se face in numerar sau prin transfer bancar in USD (pentru programele cu tarif stabilit in USD) si lei (pentru programele cu tarif stabilit in lei). In cazul efectuarii platii prin transfer bancar , Beneficiarul va transmite Furnizorului prin fax , copia ordinului de plata .

6.2   Plata comisioanelor bancare revine in sarcina Beneficiarului .

ART. 7 – Raspunderea contractuala

7.1  Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a prevederilor contractului atrage pentru partea in culpa penalitati si despagubiri potrivit legilor in vigoare .

7.2  Pentru fiecare zi de intarziere in executarea de catre Beneficiar a obligatiilor de plata catre Furnizor , Beneficiarul va plati penalitati de 0,5% din suma neplatita .

ART. 8 – Modificarea contractului

8.1 Partile pot modifica contractul de comun accord clauzele contractului cu respectarea prevederilor legale

8.2 Modificarea contractului se numai prin acte aditionale semnate de ambele parti .

ART. 9 – Forta Majora

9.1 Forta Majora apara de raspundere partea care o invoca , in conditiile legii .

ART. 10 – Litigii

10.1 Orice diferend intervenit pe parcursul derularii contractului , va fi solutionat pe cale amiabila . In cazul in care acest lucru nu este posibil  , partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente .

ART. 11 – Dispozitii finale

11.1 Rezilierea contractului poate fi facute de oricare dintre parti , numai in scris , cu conditia ca actiunile deja incepute (confirmate) sa nu fie afectate in nici un fel .

11.2 Furnizorul si Beneficiarul au obligatia sa-si comunice reciproc schimbarile de nume , adresa , cont , etc. necesare bunei derulari a contractului .

11.3 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare , cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 Modelul de contract de colaborare produse turistice se poate downloada in format .doc (Microsoft Word) de aici (CONTRACT DE COLABORARE- produse turistice).

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.