Draft de contract de inchiriere

CONTRACT DE INCHIRIERE

 PARTILE

            1.                                   ., cu sediul in                            , reprezentata legal de Dl/d-na

 ……………………………………………………………………………..posesor/oare a

BI/CI seria……….nr…………………..eliberat/a de ………………….la data ……………… , avand datele

urmatoare de contact:  Tel. Fix…………………….Mobil………………………..Fax…………………..

E-mail………………………………………….., in calitate de ADMINISTRATOR ,

            2. Dl/d-na ……………………………………..domiciliat/a in …………………………………str.

………………………………nr…..bl……..ap………judet/sector………………… posesor/oare

BI/CI seria……….nr…………………..eliberat/a de ………………….la data ………………reprezentant al S.C…………………………………….,inregistrata la Registrul Comertului cu………………C.U.I. ,cu datele urmatoare de contact: Tel.Fix…………………….Mobil………………………..Fax…………………..

E-mail………………………………………….., in calitate de CHIRIAS ,

            au convenit sa incheie prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul contractului il constituie………………………………………., situat in

                                                                       (constructia, terenul, etc.)

localitatea………………….str……….………………nr.……sc…….ap……., in suprafata de………….. . Odata cu ………………………………….se mai inchiriaza urmatoarele:

                     (constructia, terenul)

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Dovada proprietatii se face cu ………………………………………………………………………

                                                        (denumirea si nr. de inregistrare al actului de proprietate, cine l-a emis)

OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 

Art. 2.Sa pastreze imobilul in aceeasi stare ca in momentul semnarii prezentului contract si sa il predea la termenul stabilit. Starea imobilului este urmatoarea:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Starea mobilierului, a anexelor si a altor dotari care fac obiectul inchirierii:……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Art. 3 Sa predea chiriasului imobilul in stare buna si cu lista de inventar.

Art. 4 Sa asigure chiriasului ocuparea libera, accesul si folosirea imobilului inchiriat pe toata perioada derularii contractului, fara nici un fel de amestec in afacerile chiriasului.

Art. 5 Sa nu patrunda in apartament in absenta chiriasului. In caz de forta majora (avarii la instalatii, inundatii, incendiu, etc) administratorul va putea patrunde in apartament, in absenta chiriasilor, numai in prezenta unui reprezentant al administratiei blocului, cu care se va intocmi un proces verbal de constatare, care se va aduce la cunostinta chiriasului.

Art. 6 Sa elibereze factura si chitanta pentru sumele platite de chirias in contul chiriei.

Art. 7 Sa-i dea chiriasului un preaviz de minim 30 zile in situatia neprelungirii contractului.

OBLIGATIILE CHIRIASULUI

Art.8 Sa preia de la administrator, cu lista de inventar obiectul contractului si sa-l predea in aceleasi conditii la plecare.

Art. 9 Sa plateasca toate cheltuielile de intretinere, energie electrica, telefon, cablu TV, aferente apartamentului inchiriat, fara a inregistra restante. In scopul inregistrarii consumurilor, in prima zi a fiecarei luni, va completa pe formularul tip consumurile inregistrate, apoi il va prezenta administratiei blocului.

Art. 10 Sa nu aduca modificari imobilului inchiriat fara acordul administratorului. Chiriasul poate imbunatati (moderniza) apartamentul, pe propria cheltuiala, numai cu aprobarea scrisa a administratorului data pe notificarea chiriasului, in care acesta va detalia intentiile sale si se va angaja ca respectivele imbunatatiri vor ramane incorporate in constructie si dupa incheierea sau rezilierea prezentului contract.

Art. 11 Sa plateasca eventualele stricaciuni sau pagube produse in imobilul inchiriat.

Art. 12 Sa nu schimbe incuietorile usilor apartamentului fara a-i pune la dispozitie administratorului un rand de chei.

Art. 13 Sa declare identitatea persoanelor care vor locui in apartament, la administratia blocului, in scopul calcularii corecte a cheltuielilor de intretinere comune si pentru accesul in bloc.

Art. 14 Sa anunte proprietarul cu minim 30 zile inainte in cazul rezilierii contractului sau neprelungirii acestuia.

TERMENE

Art.15 Termenul contractului de inchiriere este de ………ani/luni, de la ….…………pana la…………….

Daca nici una din parti nu denunta contractul, acesta se prelungeste pe o perioada de inca un an, dupa expirarea termenului.

CHIRIA SI PLATA ACESTEIA

Art.16 Chiria se stabileste in mod ferm la suma de…………………………………………lunar, si se va

                                                                                                         (in cifre si litere)

plati in lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua platii.

GARANTII

Art. 17 La data incheierii prezentului contract, chiriasul va plati o garantie egala cu 2 (doua ) chirii lunare.

Art. 18 La incheierea sau rezilierea prezentului contract, administratorul va inapoia sumele platite cu titlu de garantie, dupa deducerea cheltuielilor de intretinere a apartamentului.

PENALIZARI

Art. 19 Pentru fiecare zi de intarziere in plata chiriei se va aplica o majorare de 2% aplicata la suma restanta.

ALTE CLAUZE CONTRACTUALE

Art. 20 Administratorul este de acord ca chiriasul sa stabileasca sediul social in apartament, la oricare firma la care acesta este asociat, cu obligatia de a se respecta normele de convietuire ale Asociatiei Proprietarilor si de a radia sediul firmei la incheierea sau rezilierea prezentului contract. Obtinerea acordului Asociatiei Proprietarilor revine in exclusivitate chiriasului.

Art. 21 Pentru intarzieri mai mari de 15 zile in plata chiriei sau in plata facturilor furnizorilor de utilitati, administratorul poate rezilia contractul de inchiriere.

            Incheiat astazi,……………………… in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

           ADMINISTRATOR,                                                                               CHIRIAS,

……………………………………………                             ……………………………………………….

    (numele, prenumele, semnatura si stampila firmei)                                                                           (numele, prenumele, semnatura si stampila firmei)

 Modelul de contract de inchiriere se poate downloada in format .doc (Microsoft Word) de aici (CONTRACT DE INCHIRIERE).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.