Draft de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web

  CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

(Găzduire Site Web)

Nr.10 din ­__- __________-2012

 

 

Încheiat astăzi ___-______-2001 între S.C. “                           ” S.R.L., cu sediul în                   , reprezentată prin                                , în calitate de                                 ,denumită în continuare Furnizor de Servicii,

Şi

                               , reprezentată prin …………………………….,în calitate de ……………………………….., denumită în continuare Beneficiar.

Art.1      Condiţii generale

Prin utilizarea serviciilor în cadrul acestui Contract, Beneficiarul confirmă că a citit şi este de acord cu toate condiţiile acestui Contract.

Art.2      Renunţare la drepturi

Faptul că Beneficiarul sau Furnizorul de Servicii nu insistă pentru îndeplinirea exactă şi întocmai a prezentului Contract sau nu îsi exercită oricare din opţiunile pe care le are în baza prezentului Contract, nu înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile care în revin în baza acestui Contract.

Art.3      Obiectul contractului

Obiectul prezentului Contract îl constituie găzduirea pe un server de internet a site-ului de web al Beneficiarului de către Furnizorul de Servicii pentru uzul Beneficiarului.

Art.4      Condiţii şi termene legale

4.1                Beneficiarul este de acord să plătească taxele aplicabile pentru serviciile selectate.

4.2                Toate taxele sunt nerambursabile, în afara condiţiilor în care se specifică astfel.

4.3                Beneficiarul se obligă să furnizeze informaţii actuale, complete şi exacte despre organizaţia sa după cum este cerut în cadrul procesului de redactare (realizare site web) ; să menţină şi să modifice aceste informaţii după cum este necesar pentru a le menţine actuale, complete şi exacte.

4.4                Beneficiarul acordă Furnizorului de Servicii dreptul de a furniza acesta informatii unor terte părţi. Prin furnizarea datelor, Beneficiarul declară că informaţiile trimise sunt adevărate şi că acestea ,în accepţiunea Furnizorului de Servicii, nu interferă sau nu încalcă drepturile unei terţe părţi.

4.5                Beneficiarul se angajează ca utilizarea site-ului web selectat nu este folosit în scopuri contrare legii în folosirea acestuia nu va viola nici o lege sau reglementare în vigoare.

4.6                Dreptul de proprietate intelecuală asupra conceptului, designului, layout-ului aparţin exclusiv Furnizorului de Servicii, Beneficiarul avănd drept de utilizare a acestuia “aşa cum este”. Orice reproducere parţială a design-ului, parte a codului sursă a site-ului sau orice altă reproducere parţială a conceptului site-ului se va face numai cu acordul expres al Furnizorului de Servicii.

 

 

 

 

Art. 5     Modificări ale Contractului

5.1                Beneficiarul este de acord ca în perioada acestui contract Furnizorul de Servicii poate revizui termenii şi serviciile furnizate în cadrul acestui Contract în funcţie de reglementările legale şi recomandările ICANN şi ICI.

5.2                Beneficiarul este de acord că prin continuarea folosirii serviciilor puse la dispoziţie  de Furnizorul de Servicii în urma oricărei revizuiri a acestui Contract, se va conforma revizuirilor sau schimbărilor făcute.

Art.6      Limitarea răspunderii

6.1                Beneficiarul este de acord ca întreaga răspundere a Furnizorului de Servicii, şi încercările sale de remediu pentru orice serviciu(i) furnizate în cadrul acestui Contract şi orice încălcare a acestui Contract este limitată numai la suma plătită pentru acest serviciu, sumă ce se regăseşte în Anexa la acest Contract.

6.2                Furnizorul de Servicii şi contractorii-partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, întămplătoare, speciale sau rezultate din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a serviciilor sau pentru costul procurării de servicii înlocuitoare. Furnizorul de Servicii nu este răspunzător de orice/toate pierderi/(le) sau de orice acuzaţie care rezultă din aceasta, dar nu este limitată la:

. pierderi sau acuze rezultate din netransmiterea integrală sau parţială a datelor;

. pierderi sau acuze rezultate din erori, omisiuni, declaraţii incorecte despre oricare sau toate serviciile furnizate în cadrul acestei înţelegeri;

. pierderi sau acuze rezultate din operaţii de dezvoltare sau întrerupere a site-ului web, sau ale serviciului de e-mail ale dumneavoastră.

6.3                Beneficiarul este de acord că Furnizorul de Servicii nu poate fi făcut răspunzător pentru orice pierdere din cadrul utilizării site-ului de web al Beneficiarului, sau pentru întreruperea afacerii, sau alte daune indirecte, speciale, întâmplatoare sau rezultate de orice fel(incluzând pierderi de profit) indiferent de forma lor,contractuale, ofensa, prejudicii (incluzând neglijenţa), sau în alt mod, chiar dacă a fost semnalată prezenţa unor asftel de daune.

Art. 7     Despăgubiri

Beneficiarul este de acord să elibereze, asigure, protejeze pe Furnizorul de Servicii şi pe contractorii, agenţii, angajaţii, funcţionarii, directorii şi colaboratorii de toate răspunderile, pretenţiile şi costurile, incluzând costuri de judecată , de părţile implicate sau care rezultă din acest Contract, din serviciile furnizate aici sau de utilizarea acestor servicii, incluzând prejudiciile cauzate de Beneficiar, sau ale unei terţe persoane care utilizează serviciul de e-mail sau internet de la unul din calculatoarele Beneficiarului, de orice proprietate intelectuală sau orice alt act de proprietate al altei persoane sau entităţi, sau ca rezultat din violarea oricăror reguli de operare sau politici legate de serviciile furnizate. Dacă Furnizorul de Servicii este ameninţat cu proces de către o terţă persoană/organizaţie,aceasta poate cere Beneficiarului asigurări scrise din partea acestuia , asigurări prin care Beneficiarul promite protecţie Furnizorului de Servicii; în cazul în care nu sunt furnizate aceste asigurări, acest lucru poate fi considerat o încalcare a acestui Contract.

Art.8      Garanţii de absolvire de răspundere

8.1                Beneficiarul este de acord şi garantează că informaţiile pe care le furnizează pentru redactarea, realizarea site-ului web sau la înregistrarea pentru alte servicii, sunt conform cunoştinţei Beneficiarului, exacte şi complete, şi orice modificări ulterioare ale acestor informaţii vor fi furnizate conform procedurilor de modificare de la momentul respectiv.Beneficiarul este de acord că serviciul este furnizat”aşa cum este”, “aşa cum este disponibil”.

8.2.1.      Furnizorul de Servicii se absolvă de orice răspundere de orice fel expresă sau implicită.Furnizorul de Servicii nu garantează că serviciile alese vor atinge cerinţele Beneficiarului, sau serviciile vor fi neîntrerupte, în timp., sigur, sau lipsite de erori; de asemenea Furnizorul de Servicii nu garantează rezultatele ce pot fi obţinute din utilizarea serviciilor sau acurateţea şi corectitudinea informaţiilor obţinute.

Art.9      Revocare

Beneficiarul este de acord că Furnizorul de Servicii poate anula (şterge) site-ul web ales de către Beneficiar sau poate suspenda dreptul de a utiliza alte informaţii furnizate la realizarea, redactarea site-ului web conţine informaţii false sau eronate, sau acesta omite orice informaţie pe care Furnizorul de Servicii o consideră importanţa în decizia de a realiza, redacta site-ul de web ales. Beneficiarul este de acord că Furnizorul de Servicii poate în mod unilateral şterge sau transfera domeniul în orice moment.

Art.9      Drept de refuz

În mod unilateral, Furnizorul de Servicii îşi rezervă dreptul de a refuza finalizarea redactării, realizarea site-ului web ales, dacă acesta consideră inoportună continuarea executării acestuia. În cazul în care Furnizorul de Servicii nu finalizează redactarea site-ului de web ales este de acord să returneze Beneficiarului suma de bani platită de acesta pentru redactare, realizare  site până în acel moment.Beneficiarul este de acord că Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru pierderile sau stricăciunile cauzate Beneficiarului care pot rezulta din refuzul de a redacta, realiza site-ul web ales.

Art.10    Disociere

Beneficiarul este de acord că aceste clauze ale acestui Contract sunt separabile. Dacă orice clauză sau prevedere a acestui Contract este declarat(ă) invalid(ă), acea clauză sau prevedere va fi analizată căt mai curând posibil în acord cu legile actuale pentru a reflecta intenţiile iniţiale ale părţilor, iar celelalte clauze şi prevederi răman în vigoare.

Art.11    Neasocierea

Nimic conţinut în aceasta înţelegere nu va fi interpretat ca o creare de asociere , parteneriat, sau altă formă de unire între părţi.

Art. 12   Note –Anunţuri

Orice notă, înştiinţare sau orice alt comunicat referitor(are) la acest Contract(Întelegere) vor fi trimise în scris prin e-mail sau prin poşta normală. În cazul poştei electronice(e-mail) nota este luată în considerare numai în cazul în care este primită o confirmare de primire.

Art.13    Întregire

Beneficiarul este de acord că acest Contract ,regulile şi politicile publicate pe Web sunt întelegerea exclusivă între Furnizorul de Servicii şi Beneficiar cu privire la serviciile oferite.Acest Contract înlocuieşte orice aranjamente sau înţelegeri verbale sau scrise anterioare, stabilite prin practică, politică sau precedent.

Art.14    Lege guvernată

Acest Contract va fi condus, interpretat şi impus în conformitate cu Legile României. Orice acţiune judiciară legată de acest Contract trebuie înterprinsă în Bucureşti, iar părţile se vor conforma jurisdicţiei acestor tribunale.

Art.15    Acceptarea Contractului

Prin acceptarea serviciilor oferite de Furnizorul de Servicii şi prin efectuarea plăţii facturii emise de acesta , Beneficiarul confirmă că a citit acest Contract şi că este de acord cu toate clauzele şi condiţiile sale.De asemenea Beneficiarul confirmă că a evaluat independent necesitatea participării ca parte în acest Contract şi nu se bazează pe nici o reprezentare, garanţie sau declaraţie altele decăt cele stabilite în acest Contract.

Art.16    Clauze finale

16.1            Prezentul Contract s-a încheiat azi____-_______-2001 în două (2) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi are lungimea de 4 pagini la care este adăugată o Anexă ce face parte integrantă din acest Contract.

16.2            Prezentul Contract reprezintă voinţa expresă a părţilor şi anulează orice întelegere scrisă sau verbală prealabilă a părţilor.

Furnizor de Servicii                                                                       Beneficiar

 Modelul de contract de prestari servicii – Găzduire Site Web se poate downloada in format .doc (Microsoft Word) de aici (CONTRACT Gazduire).

Lasă un răspuns