Cerere loc de parcare

Pentru cine nu stie, mai jos se afla un model de cerere de loc de parcare (se completeaza de solicitant si se avizeaza de catre administratia blocului unde locuieste) acesta. Cerere_loc_parcare

Cerere loc de parcare Bucuresti, sector 2

DOMNULE  DIRECTOR  GENERAL

 

Subsemnatul……………………………………………………… domiciliat în Bucureşti, str. …………………………………, nr. …, Bl. ……, sc…, et. …,  ap. ……, Sector 2, tel. …………………..,  legitimat  cu  B.I./C.I.  seria………., nr. …………….., eliberat la data de ………………………… de  către……….., Vă rog  să binevoiţi a-mi aproba închirierea unui loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală, cu nr. auto ……………………………., în parcajul aferent imobilului în care locuiesc.

Continuă să citești