Tag Archives: parcare

Cerere loc de parcare

Pentru cine nu stie, mai jos se afla un model de cerere de loc de parcare (se completeaza de solicitant si se avizeaza de catre administratia blocului unde locuieste) acesta. Cerere_loc_parcare

Regulament functionare parcari, sector 2

REGULAMENT
de organizare şi închiriere către cetăţeni a locurilor din parcările de reşedinţă

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

  1. Să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găseştela mai puţin de 30 m de respectiva parcare ;

Prin adresă de domiciliu se înţelege imobilul în care solicitantul are calitatea de proprietar sau de utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere, de comodat, beneficiar de masă succesorală, …) .
Continue reading Regulament functionare parcari, sector 2

Cerere loc de parcare Bucuresti, sector 2

DOMNULE  DIRECTOR  GENERAL

 

Subsemnatul……………………………………………………… domiciliat în Bucureşti, str. …………………………………, nr. …, Bl. ……, sc…, et. …,  ap. ……, Sector 2, tel. …………………..,  legitimat  cu  B.I./C.I.  seria………., nr. …………….., eliberat la data de ………………………… de  către……….., Vă rog  să binevoiţi a-mi aproba închirierea unui loc de parcare pentru autoturismul proprietate personală, cu nr. auto ……………………………., în parcajul aferent imobilului în care locuiesc.

Continue reading Cerere loc de parcare Bucuresti, sector 2