fbpx

Draft de contract de colaborare cu agentii imobiliare

CONTRACT DE COLABORARE

Nr._____Incheiat la data_________

 

  1. I.                  PARTILE CONTRACTANTE:

  1.                             , reprezentata de           , in calitate de colaborator,

si

  1.                               , reprezentata de                   , in calitate de colaborator.

     II             OBIECTUL CONTRACTULUI:

                      Art II. 1

                      Obiectul prezentului contract il constituie colaborarea in vederea intermedierii vinzarii-cumpararii si/sau inchirierii de propietati imobiliare (cladiri si terenuri).

Pentru fiecare imobil propus tranzactionarii in colaborare,partile vor incheia contracte separate, precizand la acest capitol elementele de identificare a proprietatii respective.

     III          OBLIGATIILE PARTILOR

 

                       Art.III. 1

                       Partile se obliga reciproc sa-si puna la dispozitie baza de date continind solicitatrile clientelei propri privind vinzarea , cumpararea si inchirierea propietatilor imobiliare.

Opinam ca o asemenea clauza contractuala poate lua forme abuzive, ori nu poate fi pusa in practica.Este valabila pt. o filiala sau o subdiviziune a societatii comerciale sau la o asociere a doua sau mai multe societati comerciale.

                       Art.III. 2.

                       Partea care reprezinta clientul ofertant al vinzarii sau inchirierii imobiliare se obliga sa indeplineasca toate demersurile necesare incheierii tranzactiei.

Propunem varianta : Fiecare parte va asigura asistenta procedurala necesara intocmirii documentelor aferente tranzactiei pentru clientul pe care il reprezinta si cu care a incheiat un contract de prestari servicii imobiliare.

                       Art.III. 3.

                       Partile se obliga sa respecte prevederile contractuale privind plata comisionului  cuvenit conform art .V.

IV.                   INTRAREA IN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI

Art.IV. 1.

Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti

Art.IV. 2

Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata.

V.                     CONDITII,TERMENE SI MODALITATI DE PLATA

Art V. 1

Plata colaborarii consta in perceperea unui procent de 50 % din comisionul incasat de oricare din parti ca urmare a incheierii tranzactiei imobiliare. Comuna

Art V. 2

MODALITATI DE PLATA

Partea care a incasat comisionul se obliga sa vireze cu O.P in contul partii colaboratoare procentul de 50 % din comision in termen de 24 h de la facturarea serviciului prestat

Art V. 3.

CONSECINTELE NEPLATII LA TERMEN

Neplata totala sau partiala de catre cumparator a unei facturi la scadenta , are drept  consecinta calculul penalitatilor pentru fiecare zi de intirziere, in  cuantumul prevazut de reglementarile in vigoare pentru creantele bugetare referitoare la penalitatile de intirziere.

VI.                  RASPUNDERE CONTRACTUALA

Art. VI. 1

Partile semnatare inteleg  sa-si indeplineasca obligatiile de buna credinta si diligenta profesionala

VII.              FORTA MAJORA

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute total sau partial obligatiile asumate potrivit contractului.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, prin notificare scrisa, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la aparitia ei. In termenul de 3 zile calendaristice partea care invoca forta majora are obligatia sa comunice celeilalte parti documentele doveditoare precum si certificatul de forta majora emis de Camera de Comert Industrie si Agricultura a judetului in care s-a produs evenimentul de forta majora.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa notifice in scris celeilalte parti, incetarea acesteia.

Forta majora, comunicata si dovedita in conditiile aratate mai sus exonereaza de raspundere partea care o invoca in cazul neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Daca imprejurarea de forta majora sau consecintele ei dureaza mai mult de o luna, partile se obliga sa negocieze cu buna credinta, in vederea identificarii solutiei celei mai potrivite: incetarea contractului, modificarea acestuia sau prelungirea perioadei de suspendare.

VIII.           LITIGII

Litigiile dintre parti, decurgand din incheierea, executarea sau incetarea prezentului contract, se vor solutiona de catre Comisia de Arbitraj de pe linga Camera de Comert Industrie si Agricultura Arad in conformitate cu Regulile  de arbitraj stabilite.

IX.                  CONFIDENTIALITATE

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor inscrise in prezentul contract si informatiile obtinute pe parcursul colaborarii. Nerespectarea acestei clause atrage in conditiile art. 1066-1072 C.Civ raspunderea partii in culpa care este obligata sa achite celeilalte parti dublul comisionului incasat ca urmare a incheierii tranzactiei.

Despagubirea mentionata la alin.1 se datoreaza si in cazul in care partea colaboratoare a luat legatura in mod direct cu clientul celeilalte parti in vederea incheierii tranzactiei.

X.                     INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza:

-prin vointa partilor,unilateral

-falimentul uneia dintre parti

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, unul pentru fiecare parte

          S.C. “…………………………..” S.R.L                      S.C. “………………………….” S.R.L

Prin…………………………………                                              Prin………………………………….

 

Modelul de contract de colaborare cu agentii imobiliare se poate downloada in format .doc (Microsoft Word) de aici (CONTRACT DE COLABORARE cu agentii imobiliare).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2023 Gogescu.com - WordPress Theme by WPEnjoy