fbpx

Model de contract de prestari servicii imobiliare cu clauza de exclusivitate

Mai jos se poate vedea un model (draft) de contract de prestari servicii imobiliare cu clauza de exclusivitate. Il puteti downloada de aici in format .doc (CONTRACT DE PRESTARI SERVICII IMOBILIARE).

SC XXXXXXX IMOBILIARE SRL

CENTRUL INCUBATOR DE AFACERI BUCURESTI

Sos. Oltenitei, nr. 225 A, Sector 4, Bucuresti

Tel/fax: 3.32.59.17;Mob.: 0724.278.389, 0724.351.784

E-mail:concisimobiliare@pcnet.ro

Site Internet:www.imobiliare.ro/concis

Nr____________________

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII IMOBILIARE

CU CLAUZA DE EXCLUSIVITATE

 

PARTILE

1.S.C.CONCIS IMOBILIARE S.R.L.,reprezentata de dl./d………………………………………-., domiciliat/a in …………………………..str………………………………..nr…….bl……ap…….posesor.

al BI/C.I. seria………..nr………………. eliberat/a de………………………………..la…………………..  in calitate de PRESTATOR

2. Dl/d-na ……………………………………..domiciliat/a in …………………………………str.

………………………………nr…..bl……..ap………judet/sector………………… posesor/oare

BI/CI seria……….nr…………………..eliberat/a de ………………….la data ………………reprezentant al S.C…………………………………….,inregistrata la Registrul Comertului cu………………C.U.I.

in calitate de BENEFICIAR

au convenit sa incheie prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta cererea beneficiarului adresata prestatorului si anume prezentarea potentialilor cumparatori interesati de …………………………………………….

………………………………cu…….camere, proprietate privata, din …………………………………

(constructiei, terenului)

str………………………..nr…………bl……….sc…………et……ap…, in suprafata de ……………mp. Odata cu ………………………………….se mai vand urmatoarele…………………………..

(constructia, terenul,)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Dovada proprietatii se face cu ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

(denumirea si nr. de inregistrare al actului de proprietate, cine l-a emis)

            OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art. 2 Sa execute recunoasterea detaliata a proprietatii si a zonei adiacente,  in vederea informarii

cat mai exacte a clientilor interesati.

Art. 3 Sa caute, prin sistemul sau de publicitate, cumparatorii interesati de oferta beneficiarului.

Art. 4 Sa incheie contractul de intermediere imobiliara atunci cand beneficiarul realizeaza un acord de vointa cu cumparatorul.

Art. 5 Sa acorde consultanta imobiliara si sa asiste procedural beneficiarul la obtinerea actelor necesare incheierii tranzactiei.

Art. 6 Sa ia in primire cheile proprietatii, starea de fixatie, obiectele de mobilier, aparatura casnica si alte dotari,pe baza de proces verbal.

            OBLIGATIILE  BENEFICIARULUI

Art. 7 Sa asigure vizionarea proprietatii de catre angajatii prestatorului si sa dea in primire proprietatea, pe baza de proces verbal si cu lista de inventar, in scopul vizionarii de catre clientii interesati, in prezenta reprezentantului desemnat al prestatorului.

Art. 8 Sa aduca la cunostinta prestatorului eventualele vicii de constructie ascunse ale imobilului,cunoscute de acesta.

Art. 9 Sa permita, daca este cazul, fotografierea proprietatii si sa puna la dispozitia prestatorului o copie dupa schema cadastrala, in scopul prezentarii acestora clientilor interesati.

Art. 10 Sa plateasca un comision de 1(unu)% din pretul de vanzare-cumparare convenit cu cumparatorul, din care jumatate la incheierea contractului de intermediere imobiliara si jumatate la semnarea contractului de vanzare-cumparare.

            TERMENE

Art. 11 Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la data……………………….,

data la care prezentul contract se abroga,daca prestatorul nu a reusit sa identifice nici un client interesat sa cumpere proprietatea care face obiectul prezentului contract. Acest termen se poate prelungi cu acordul partilor.

            GARANTII

Art. 12 Prestatorul garanteaza material, pecuniar sau penal, dupa caz, pentru integritatea proprietatii si a celorlalte obiecte cuprinse in procesul-verbal de predare-primire a acesteia pe toata durata contractului, respectiv pana la darea lor in primire proprietarului.

Art. 13 Pentru intarzieri in plata comisionului precizat la art.10, clientul va plati o penalizare de 1% pe zi, raportata la valoarea acestuia.

Incheiat astazi…………………………, in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

            PRESTATOR,                                                                              BENEFICIAR,

 

………………………………………..                                            ……………………………………..

(numele,prenumele,semnatura si stampila firmei)                                                                                (numele,prenumele,semnatura si stampila firmei)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2023 Gogescu.com - WordPress Theme by WPEnjoy